ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 306 ατόμων σε δήμους, πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Maya   
Πέμπτη, 07 Φεβρουάριος 2019 08:26

Σε προσλήψεις 306 ατόμων προχωρούν μια σειρά από δήμους, πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς μέσω προκηρύξεων, υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Συνοπτικά:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1559/Γ’/31-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Αριθμός προκήρυξης:1819005764/17-10-2018/08-10-2018

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ανατομία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7461500, (Γραμματεία του Τμήματος Noσηλευτικής, Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-04-2019

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με τη δυνατότητα ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί κονδύλι από σχετική Υπουργική Απόφαση, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 Επίκουροι Καθηγητές  με γνωστικό αντικείμενο: «Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία»

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία της Φυσικής»

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική & Εφαρμογές των Laser»

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική και Πειραματική Μηχανική

Υλικών».

Οι υποψήφιοι που κατέχουν νόμιμα δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο, η πρόσληψή τους θα γίνει με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Eφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Γραμματεία, Κτίριο Ζ’, 2ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής)  υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7722023 & 210 7724061 (Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, αρμόδιες υπάλληλοι: κ. Λούρα και κ. Τσαμασφύρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 19-02-2019

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 32 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φε.16α/4530/04-02-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Φε.16α/15870/21-12-2018 (ΦΕΚ 1576/Γ’/31-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΖΛ46Μ9ΞΗ-Κ27) πρόσληψη συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων, Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9809

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9826 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) & ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9827 (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

2)ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9812

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρότυπα Βιβλιογραφικής Περιγραφής»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9813

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και Παραγωγή Γνώσης σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία»

3)ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9814

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία με έμφαση τις Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9818

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις στην εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και Διεθνώς».

4)ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9819

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Βρεφών και Νηπίων με έμφαση στις Προγλωσσικές Ικανότητες»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9820

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση του Παραμυθιού στο Παιδικό Θέατρο»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9821

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αγωγή Βρεφών με έμφαση στην Ανάπτυξη Σχέσεων»

Β)ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9881

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικά Εποπτικά Συστήματα Ελεγχόμενα από Ευρετικούς Αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9882

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης με τη Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας»

2)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9828

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Αντοχή Υλικών και Μεταλλουργικές Κατεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9829

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Ενεργειακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

3)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9830

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Μελέτη Υλικών και Ανάπτυξη Δομικών Στοιχείων Ιατρικών Απεικονιστικών Μηχανημάτων»

4)ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9831

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης»

5)ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9832

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συγκοινωνιακών Έργων με Ποσοτικές Μεθόδους»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9833

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική και Μηχανική Ανάλυση Βραχωδών Πρανών»

6)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9834

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών»

7)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9835

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρτογραφία με έμφαση στην Οπτική Αντίληψη Χαρτών»

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9836 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9837 (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία Οίνων»

2)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9838

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γάλακτος και Διεργασίες Απομόνωσης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Βιολειτουργικών Συστατικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Δ)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9839 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9840 (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Αντικειμένων»

Ε)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9841

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υγειονομική Μηχανική και Τεχνολογία Περιβάλλοντος Εφαρμοζόμενες στην Επιστήμη του Υγειονολόγου»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9842

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική Υγείας –Ανάπτυξη Συστημάτων Υγείας»

2)ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9843

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γυναικολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

3)ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9844

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινικές Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Νευρομυοσκελετικά Προβλήματα»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9845

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτικοί Χειρισμοί στη Φυσικοθεραπεία»

4)ΤΜΗΜΑ ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9846

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9847

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική-Ανοσοϊστοχημεία»

5)ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9848

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπεία και Υποστηρικτική Τεχνολογία με έμφαση στην Ηλεκτρονική Υγεία»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9849

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση, Κατασκευή και Εκπαίδευση στη Χρήση Ναρθήκων»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9850

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Η Εργοθεραπευτική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ-Κ-Ζ) Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Πληροφορίες στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Οικοδομικές Εργασίες, Οζιά Παξών Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 31, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 48310.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-02-2019 έως και 08-02-2019

 

« Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου»: Πρόσληψη 12 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου» (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ για την περίοδο 2018/2019 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 31-07-2019 και ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6 ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

2 ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

1 ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Χειροσφαίριση, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

1 ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

1 ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στις Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

1 ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης & Λόρδου Βύρωνα γωνία,

Τ.Κ. 570 13, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας,

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 690793.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-02-2019 έως και 15-02-2019, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

 

Δήμος Βόλου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Βόλου, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Βόλου της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων-Ιατρών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γ. Ιατρικής & ελλείψει αυτού 1ΠΕ Ειδικής Παθολογίας, 70ώρες/μήνα, Κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δ.Ε. Βόλου και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γ. Ιατρικής & ελλείψει αυτού 1ΠΕ Ειδικής Παθολογίας, 70ώρες/μήνα, στα 4 παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δ. Ε. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24213 53121 & 24213 53125.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-02-2019 έως και 08-02-2019,

(εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Δήμος Κηφισιάς: Πρόσληψη 33 ατόμων

Ο Δήμος Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Παιδίατροι, Δ. Κηφισιάς Αττικής

5ΠΕ Παιδαγωγοί, Δ. Κηφισιάς Αττικής

2ΠΕ Ψυχολόγοι, Δ. Κηφισιάς Αττικής

2ΔΕ Δάσκαλοι Χορού, Δ.Κηφισιάς Αττικής

2ΔΕ Θεατρολόγοι, Δ. Κηφισιάς Αττικής

18ΔΕ Ψυχαγωγοί-Καλλιτέχνες, Δ. Κηφισιάς Αττικής

2ΔΕ Μουσικοί, Δ. Κηφισιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κηφισιάς, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διονύσου και Μυρσίνης, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2007186, 213 2007155, 213 2007153 & 213 2007189, (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Εμ. Μπενάκη 3, 2ος όροφος, Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-02-2019 έως και 08-02-2019

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων  αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή Αττικής, (υπόψη κ. Φράγκου Φλωρέντιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2004562.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019

 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Μεσολόγγι, Ι.Π. Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού, Κύπρου 30, Τ.Κ. 302 00, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κας Πατσιά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26313 61215.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-01-2019 έως και 08-02-2019

 

Σχολή Μετ/δευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Σχολή Μετ/δευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδας, που εδρεύει στο Πανόραμα Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  της Σχολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, 5ωρης απασχόλησης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας, Σ.Μ.Ε.Ε.Α.Β.Ε., Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Χαράλαμπου Αμανατίδη 6, Τ.Κ. 591 00, Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Αστυνόμου Β’ Ιωάννη Αμπεριάδη, Ανθυπαστυνόμο Αξιώτη Πηνελόπη και Ανθυπαστυνόμο Τζικόπουλο Νικόλαο).

Πληροφορίες στα τηλ. 23310 34334 – 34337.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-01-2019 έως και 07-02-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1554/Γ’/31-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης:1819004127/03-10-2018/28-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΙ2646ΨΖ2Ν- ΜΑ6 )

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Θρησκείας».

Αριθμός προκήρυξης:1819004132/03-10-2018/28-09-2018 (ΑΔΑ: 6Η0Θ46ΨΖ2Ν-2ΚΩ )

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7275847, (Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το  Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας  Κρήτης, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 1325/29-10-2018 και 2034/23-11-2018 Προκηρύξεις του (ΦΕΚ 34/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9866, ΑΔΑ: ΩΙΕ2469Β6Ν-4ΛΘ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Αρχιτεκτονικός-Αστικός Σχεδιασμός»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9860, ΑΔΑ: Ψ96Ρ469Β6Ν-ΣΛ9

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός :Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37102 (Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-03-2019

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20190436/28-01-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 34/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις  ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9856, ΑΔΑ:Ω4ΧΒ469Β7Τ-ΝΜΚ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοδότηση και Επενδύσεις»

Β) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9855, ΑΔΑ:ΨΟ6Β469Β7Τ-Τ7Ξ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9853, ΑΔΑ:644Τ469Β7Τ-9Β3

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9854, ΑΔΑ:6ΣΦ0469Β7Τ-ΘΙΜ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4142316 & 210 4142164, (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας) & 210 4142752, (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1554/Γ’/31-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819005357/18-10-2018/04-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΒ1246ΨΖ2Ν- 2ΕΣ )

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7276804, (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 36 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2946/24-01-2019 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5 ανθρωπομηνών διάρκειας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, Διδασκόντων-Επιστημόνων Αναγνωρισμένου Κύρους Κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Τμήματα των Σχολών του.

Το Πανεπιστήμιο δεν υποχρεούται να προσλάβει διδάσκοντες σε όλα τα προκηρυσσόμενα μαθήματα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα της Σχολής που ενδιαφέρει.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της εισηγητικής επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις ταχ. διευθύνσεις:

α) Αγίου Σπυρίδωνα, Πανεπιστημιούπολη 1, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω Αττικής &

β) Π. Ράλλη & Θηβών 250, Πανεπιστημιούπολη 2, Τ.Κ. 122 44, Αιγάλεω Αττικής & στα τηλ.:

Α) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 210 5381225, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2) Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής: 210 5385303, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3) Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής: 210 5385854, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

4) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 5381506, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

5) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: 210 5381364, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  1. B) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, OIKONOMIKΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: 210 5388173, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: 210 5387092,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1) Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 210 5385405, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 210 5385407, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1) Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών: 210 5385690, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2) Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας: 210 5385607, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3) Τμήμα Εργοθεραπείας: 210 5387456, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

4) Τμήμα Μαιευτικής: 210 5387454, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

5) Τμήμα Φυσικοθεραπείας: 210 5387485, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-01-2019 έως και 07-02-2019

 

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Πρόσληψη 21 ατόμων

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, που εδρεύει στο Μοσχάτο της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

21ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας, Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου, Τ.Κ. 183 45, Μοσχάτο Αττικής, (υπόψη κ.κ. Ιωάννη Κανακάκη & Αριστείδη Δρίκου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2019621.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-2019 έως και 08-02-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων» με κωδικό ΟΠΣ 2076 «MIS 5032819» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1295, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 05-03-2021 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της Πράξης και μέχρι 18 ανθρωπομήνες, συνολικά τριών (3) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Διδακτορικό, ΚΩΔΙΚΟΣ: HP-OCP1, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1 : Διερεύνηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης

ΕΕ4 : Παράλληλη επεξεργασία και Βέλτιστος σχεδιασμός

ΕΕ6 : Παραδείγματα Πιστοποίησης (Benchmark Cases)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής

– Διδάκτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – Υποψήφιος Διδάκτορας, ΚΩΔΙΚΟΣ: HP-OCP2, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1 : Διερεύνηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης

ΕΕ4 : Παράλληλη επεξεργασία και Βέλτιστος σχεδιασμός

ΕΕ6 : Παραδείγματα Πιστοποίησης (Benchmark Cases)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

– Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – Υποψήφιος Διδάκτορας, ΚΩΔΙΚΟΣ: HP-OCP3,ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1 : Διερεύνηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης

ΕΕ4 : Παράλληλη επεξεργασία και Βέλτιστος σχεδιασμός

ΕΕ6 : Παραδείγματα Πιστοποίησης (Benchmark Cases)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

– Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1) Η ένδειξη για το Έργο: «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HPOCP)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Λαγαρό

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 5934/28-01-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: +30 210 7721656 (10.00π.μ.-12.00μ.μ., κ. Μπόνη Ελεάνα) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 11-02-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15267 και τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών – Ενημέρωση – Εκπαίδευση Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού», το οποίο χρηματοδοτείται από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης όχι πέραν της 24-07-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης, ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διοικητική υποστήριξη, συλλογή, ταξινόμηση και διαβίβαση αλληλογραφίας σε όλους τους εμπλεκόμενους αρχειοθέτηση, διατήρηση εγγράφων, αρχείου αλληλογραφίας και αποστολή στους υπόχρεους, συλλογή βιβλιογραφίας, ψηφιοποίηση εγγράφων, διαχείριση αρχείων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Απολυτήριο Λυκείου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 003847/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 15267,

είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 12-02-2019

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ & ωριαία αντιμισθία, μέχρι τρία (3) άτομα –Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Ναυτικών Μαθημάτων

Μέχρι 3 Μηχανικοί Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, για τα μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική Ι-ΙΙ – Εφαρμογές, Μηχανική Ρευστών II– Εφαρμογές, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών – Εφαρμογές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών Φορτίων- Εφαρμογές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήματα Εκφόρτωσης-Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το Συμβούλιο ΑΕΝ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών μαθημάτων:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.

-Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

– Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής , στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

– Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται .

– Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 191 00, Ασπρόπυργος Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5575986 και 210 5574171-3, (εργάσιμες ημέρες & ώρες). (Αρμόδιοι οι: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-02-2019

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1488/29-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Π.Δ. 407/1980) Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού με μερική απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών της διδασκαλίας του μαθήματος: «Νοσηλευτική Λοιμώξεων» για το 6ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Γραμματεία, Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7461402 & 210 7461507, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , (Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-01-2019 έως και 14-02-2019, (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή), (11.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίησης Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), (κωδικός έργου: 80607), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 30-11-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Αυτοματισμού ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας, (6,67 ανθρωπομήνες), ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3:

Ενσωμάτωση, ενοποίηση και σύνδεση επιμέρους ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα

Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων της ρομποτικής πλατφόρμας, προσθήκη κατάλληλων αισθητηρίων.

Ανάπτυξη λογισμικού (firmware και software) για την αυτόνομη πλοήγηση της ρομποτικής πλατφόρμας σε θερμοκήπιακη καλλιέργεια τομάτας και την αυτοματοποιημένη επιλεκτική συγκομιδή τομάτας

Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου βραχίονα και της αρπάγης που θα αναπτυχθεί για εργασίες συγκομιδής του ρομποτικού συστήματος σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας.

Πίνακες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ Συστημάτων ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε προηγμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.

3) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Αυτοματισμού, ή τίτλο σπουδών ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας, (έως 2 ανθρωπομήνες),

ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3:

Ενσωμάτωση και σύνδεση επιμέρους μηχανολογικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα

Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων του καλαθοφόρου οχήματος της ρομποτικής πλατφόρμας.

Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικής αρπάγης για εργασίες συγκομιδής σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Μηχανικού Οχημάτων ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε προηγμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.

3) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Προπτυχιακός Φοιτητής –τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.(με σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 6 μήνες- έως 1,8 ανθρωπομήνες), Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3:

Ενσωμάτωση και σύνδεση επιμέρους μηχανολογικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα

Ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων του καλαθοφόρου οχήματος της ρομποτικής πλατφόρμας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

2) Επιτυχής συμπλήρωση του 80% (τουλάχιστον) του αριθμού των προερχόμενων από παρακολούθηση μαθημάτων μονάδων ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από το Τμήμα φοίτησης του/της υποψηφίου/φίας.

3) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος σχετικού με τον προγραμματισμό μικροελεγκτών.

4) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος σχετικού με τα συστήματα αυτόματου ελέγχου.

5) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος σχετικού με τη σχεδίαση και κατασκευή τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (PCB).

6) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση σύμβασης ανάθεσης έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση:

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/1125_29012019.aspx

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα υποχρεωτικά μόνο για μία θέση (αναφέροντας τον παραπάνω Α/Α σύμβασης π.χ. 1 ή 2 ).

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως στο τηλ.: 2810 379339 (κ. Σοφία Κουτεντάκη), ενώ σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379228 (κ. Ιωάννης Φασουλάς),

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους στην κ. Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 13-02-2019, (14.00μ.μ.)

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1819020390/29-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Π.Δ. 407/1980) Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού με πλήρη/μερική απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών της διδασκαλίας του μαθήματος: «Ιατρική Ευθύνη και Ιατρικό Δίκαιο» για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462192, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-01-2019 έως και 08-02-2019

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (Κ.Ο.ΔΗ.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Καθαριότητας, για το Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (Κ.Ο.ΔΗ.Π.), Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Ψαρρού).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 390961 & 2610 390968.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-01-2019 έως και 08-02-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Πρόσληψη  6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της ΠΕ Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, συνολικά έξι (6) ατόμων -Επιστημονικού Προσωπικού & Ειδικευμένων Εργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος με εξειδίκευση στη Μουσειακή Εκπαίδευση, Δήμος Αλεξανδρούπολης /Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης – Αρχαία Εγνατία Οδός

1ΠΕ Μηχανικός-Αρχιτέκτονας με εξειδίκευση στην Αποκατάσταση και Ανάδειξη

Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων, Δήμος Αλεξανδρούπολης /Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης – Αρχαία Εγνατία Οδός

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α, Δήμος Αλεξανδρούπολης /Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης – Αρχαία Εγνατία Οδός

3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε Αρχαιολογικά Έργα, Δήμος Αλεξανδρούπολης /Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης – Αρχαία Εγνατία Οδός.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Μάκρης 44, Τ.Κ. 681 31, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να

ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 26103.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-01-2019 έως και 06-02-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη  4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός

Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός

Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (ΕΦ.Α.Δ.Α.), Πανός 16, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Ελισάβετ Αλβανού, Σταματίας Μιχαηλίδου και Ευγενίας Σκαρμούτσου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3213571.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-02-2019 έως και 11-02-2019

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 21 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας,  που εδρεύει στην Κοζάνη της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πρεσπών (Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών), Άγιος Γερμανός Δ. Πρεσπών Φλώρινας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αμυνταίου, Αμύνταιο Φλώρινας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βεύης, Βεύη Φλώρινας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλώρινας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 5ωρη απασχόληση, Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών (Επιτελείο-Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών), Γρεβενά

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Γρεβενών, (Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Θεοδώρου Ζιάκα, Πολυνέρι Γρεβενών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δεσκάτης, Δεσκάτη Γρεβενών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Γρεβενών, Κρανιά Γρεβενών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, Κοζάνη

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Κοζάνης, Κοζάνη

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Εορδαίας (Τμήμα Ασφαλείας –Τμήμα Τροχαίας-Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Εορδαίας, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βοΐου, Σιάτιστα Βοΐου Κοζάνης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σερβίων-Βελβεντού, Σέρβια Βελβεντού Κοζάνης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Καστοριάς (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Καστοριάς, Υπ/διεύθυνση Ασφαλείας Καστοριάς, Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς), Καστοριά

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Καστοριάς (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Καστοριάς, Υπ/διεύθυνση Ασφαλείας Καστοριάς, Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς), Καστοριά

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άργους-Ορεστικού, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νεστορίου (Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου), Νεστόριο Καστοριάς

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, Μεσοποταμία Καστοριάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, Τ.Κ. 501 32, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας (υπόψη Αστυνόμου Α΄ κ. ΡΩΜΑ Φωτεινής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24610 49889.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων & Πληροφοριών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων & Πληροφοριών (ΕΝΙSA), σύμφωνα με το Α.Π. 26/07-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ENISA-CA-IV-2018-09

 

NIS OFFICER

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-02-2019 (16.00 ώρα Ελλάδας)

 

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου: Πρόσληψη 42 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου,  που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στους Νομούς Κυκλάδων & Δωδεκανήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Γ. Περιφ. Αστυνομική Δ/ΝΣΗ Ν. Αιγαίου, Δ/νση Αστυνομίας Κυκλάδων/Επιτελείο, (Τμήμα Ασφάλειας Σύρου-Ερμούπολης, Α.Τ. Σύρου-Ερμούπολης & Κρατητήρια), Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άνδρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Υδρούσας Άνδρου, Γαύριο Άνδρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Θήρας, Καρτεράδος Θήρας Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιητών, Ίος Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Κέας, Κορησσία Κέας Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μήλου, Πλάκα Μήλου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νάξου, Χώρα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Δρυμαλιάς, Φιλότι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κουφονησίων, Άνω Κουφονήσι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πάρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αντίπαρου Πάρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τήνου, Τήνος Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 5ωρη απασχόληση, Α’ Δ/νση Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Επιτελείο-Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου-Τμήμα Τροχαίας Ρόδου), Ρόδος Δωδεκανήσου

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ρόδου (Λέσχη Αστυνομίας Ρόδου-Γραφείο Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης-Μερική Διαχείριση), Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α’ Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών-Συνεργείο Ελαφρών Επισκευών), Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Υ/διεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Α’ Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων Λιμένος Ρόδου), Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιαλυσού, Ιαλυσός Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Σαλάκου, Σαλάκος Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αρχαγγέλου, Αρχάγγελος Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αφάντου, Αφάντου Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 125) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Λινδίων, Λίνδος Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 126) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νοτίας Ρόδου, Γενάδι Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 127) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 128) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σύμης, Σύμη Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 129) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καρπάθου, Πηγάδια Καρπάθου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 130) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κάσου, Φρυ Κάσου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 131) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μεγίστης, Μεγίστη Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 132) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Τήλου, Τήλος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 133) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αερολιμένα Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 134) με 5ωρη απασχόληση, Β’ Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Επιτελείο Διεύθυνσης, Α.Τ. Κω, Τμήμα Ασφαλείας Κω, Τμήμα Τροχαίας Κω, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κω), Κως Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 135) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αερολιμένα Κω, Αντιμάχεια Κω Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 136) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ηρακλειδών Κω, Αντιμάχεια Κω Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 137) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καλυμνίων, Ενορία Καλαμιώτισσας Καλύμνου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 138) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Λέρου, Αγία Μαρίνα Λέρου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 139) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πάτμου, Σκάλα – Πάτμου, Πάτμος Δωδεκανήσου.

Για τους κωδικούς θέσεων (110, 122, 124 & 125) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ρεθύμνη 1, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη Υ/Α’ κ. Καπετανίδου Κωνσταντίνας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22810 96102.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 11-02-2019

 

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου

1ΔΕ Χειριστής Σύνθετου Εκσκαπτικού-Φορτωτικού Μηχανήματος, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου

6ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμάτας, Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου, Αθηνών 99, Τ.Κ. 241 34, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Παύλου Κασσά).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27213 60802 & 27213 60831.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 11-02-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, που εδρεύει στο Μεζούρλο της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εκτέλεση του υποέργου 5 «Εργασίες Αρχαιολογίας» στο πλαίσιο του έργου «Έργα αποχέτευσης ακάθαρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ»,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 08-01-2020 ημερομηνία λήξης του υποέργου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Δήμος Κιλελέρ, Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Μεζούρλο, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Γαρόφλου και Δηλημίτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2413 508207 & 2413 508282.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 07-02-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-04-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Θέση Ν.Α.Ο.Κ. & Παραλιακή Λεωφ. Γαρίτσας, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 31, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 48310.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 07-02-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Γουβιά Κέρκυρας Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 31, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 48310.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 07-02-2019

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: Πρόσληψη 46 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 5 μήνες, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων-Επιστημονικού Προσωπικού & Ειδικευμένων Εργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Αρχαιολόγοι, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Φλώρινας

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Φλώρινας

4ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και έργων τέχνης, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Φλώρινας

1ΤΕ Μηχανικός με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Φλώρινας

35ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Φλώρινας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα Δυτικής Μακεδονίας, (υπόψη κ. Λ. Γκέλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23850 28206.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 07-02-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φε.16α/14288/05-12-2018 Προκήρυξή του,  (ΦΕΚ 1511/Γ’/20-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων – Καθηγητών, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φασματοσκοπικές, Θερμικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Μελέτης Βιομορίων στα Τρόφιμα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 9779)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων»

(Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 9780)

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 9781)

Γ)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τουριστικών Γραφείων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 9782).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://apella.minedu.gov.gr

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής:

1)Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, τηλ.: 210 5385506 & 210 5385539

2)Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, τηλ.: 210 5385409, 210 5385403 & 210 5385466

3)Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, τηλ.: 210 5385211.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-04-2019

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του  Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1593/Γ’/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9743

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 30928 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Α.Μ.Θ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γ. Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π. 296/18-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με την από 17-01-2019 επιστολή της Δ/ντριας Ανθρωπίνων Πόρων & Διοίκησης Προσωπικού της Γ.Γ. Συμβουλίου της Ε.Ε., ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, ενός (1) ατόμου-Εθνικού Εμπειρογνώμονα (Secondment of a national expert on digital services for delegates) με στοιχεία: Ref. END/2/2019 (4141).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. έως και τις 08-02-2019.

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο Σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-02-2019 (17.00μ.μ. τ.ω. Βρυξελλών)

https://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/asep-proslipseis-306-atomon-se-dimoys-panepistimia-dimosioys-organismoys-lista/?fbclid=IwAR1KQ3JokiJdbViGbhI7WQu05SxP5HofIis7KiJXllJTDaarQlwiw8ddLMY