Α.Π.Θ. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας – Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2012 16:05

www.xenesglossses.eu


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός»

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

 Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ως ακολούθως:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) δεκαπέντε (15) θέσεις, συνολικά,

στις κατευθύνσεις:

α) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

β) Μετάφραση, Διερμηνεία και Επικοινωνία

γ) Λογοτεχνία και Πολιτισμό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δηλαδή πτυχιούχοι Τμημάτων που εντάσσονται στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές και Σπουδές της Πληροφορίας, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου και Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Συνεκτιμώντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3685/2008, οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την ιταλική, οι δε αλλοδαποί την ιταλική και επαρκώς την ελληνική γλώσσα (Ν. 2083/92 άρθρο 12 2α και άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 2327/95). Η κατοχή συναφούς πτυχίου και η γνώση μίας ξένης γλώσσας, εν προκειμένω της ιταλικής, αποτελούν προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης από αυτούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι δηλώσουν εγγράφως ότι μιλούν την ιταλική αλλά δε διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, διοργανώνονται εξετάσεις για έλεγχο της ιταλομάθειάς τους πριν από την εξέταση για την εξασφάλιση των 50 μορίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, 3-18 Σεπτεμβρίου 2012, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση που προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

3) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

4) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέγιστης έκτασης δύο σελίδων)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους μέχρι τον Αύγουστο του έτους εισαγωγής.

Για την επιλογή των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α και β του νόμου 3685/2008. Τα κριτήρια εξειδικεύονται ως εξής:

α) Γενικός βαθμός του πτυχίου                                                           (20 %)

β) Mέσος όρος επίδοσης σε μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση      (10 %)

γ) Tυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα                      (10 %)

δ) Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών                          (10 %)

ε) Επίδοση σε εξέταση                                                                       (50%)Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η διεξαγωγή της εξέτασης θα γίνουν στο διάστημα 20 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου 2012, από την Ε.Ε.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ – Τ.Θ. 83 – 541 24 Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία:

τηλ. 2310-99.52.43, 99.52.38 και 99.52.39.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο: www.itl.auth.gr

H Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

περισσότερα

http://www.itl.auth.gr/site/index.php/el/anakoinoseis/grammateia/549–2012-2013

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2012 16:08