Υπουργείο Παιδείας: Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης το νέο σχολικό έτος 2012/13 Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Τρίτη, 03 Ιούλιος 2012 16:42

Υπουργείο Παιδείας: Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης το νέο σχολικό έτος 2012/13

 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.Φ.12/431/64914/Γ1/11-06-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ A΄
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Ρ. Γεωργακόπουλος,
Ε. Κουμπούρη, Σ. Λαπατά, Ε. Μιμίνη
Τηλέφωνα: 210–34.43.605, 210–34.42.243,
210–34.42.425, 210–34.43.318, 210–34.42.239ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012-2013

Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2012-2013, αποτελείται από τα εξής βασικά στάδια:
1. την αποτίμηση των διδακτικών-παιδαγωγικών και διοικητικών-οργανωσιακών ενεργειών όλων των παραγόντων που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου συνολικά, αλλά και
2. τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που παράγεται από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα την οποία θα πρέπει να αναπτύξει το σχολείο. Αντίθετα, προτείνεται ως ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ως ένας μηχανισμός ενδυνάμωσης της σχολικής μονάδας και ως μια εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης όλων των παραγόντων του σχολείου (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινότητα), προσφέροντας έναν τρόπο για αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των απαραίτητων αλλαγών για τη βελτίωση των σχολικών πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 2012-2013, κάθε σχολική μονάδα επικεντρώνεται στον καθορισμό των παραγόντων, οι οποίοι δρουν αποφασιστικά στην ικανοποιητική επίτευξη των στόχων και σκοπών του εκπαιδευτικού της έργου.

Με την έννοια αυτή, εξασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας της ανατροφοδότησης, η δυνατότητα της επιτυχίας της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγραμματισμού της νέας σχολικής χρονιάς με συνακόλουθη τη δυνατότητα της βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής ενέργειας κάθε σχολικής μονάδας.

Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, για το ερχόμενο σχολικό έτος 2012-2013, παρακαλούμε να συμπληρωθούν έγκαιρα και με ακρίβεια όλες οι καρτέλες του Συστήματος Καταγραφής Π.Ε. και Δ.Ε. {SURVEY), οι οποίες πρέπει να επικαιροποιούνται και σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της Σχολικής Μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών/ Προισταμένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε
Διδακτικά Βιβλία
• Για το σχολικό έτος 2012-13, εγκρίθηκε προς εκτύπωση και διανομή από το ITYE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σύμφωνα με την με αριθμ. 48493/Γ1/30-04-2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Β4649-4Γ7) , το Νέο Διδακτικό Πακέτο Ιστορίας Στ' Δημοτικού, με τίτλο «Iστορία του νεώτερου και σύγχρονου κόσμου» και συγγραφείς τους I. Κολιόπουλο, I. Μιχαηλίδη, Χ. Μηνάογλου και Αθ. Καλλιανιώτη.

Το Διδακτικό Πακέτο αποτελείται από ένα βιβλίο μαθητή, ένα τετράδιο εργασιών και ένα βιβλίο δασκάλου.

• Όσον αφορά στα υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια ισχύει η με aριθμ. 15096 /Γ1/13 -02- 2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΟΖ39-1ΛΒ) με θέμα: «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013», σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα διδακτικά βιβλία που θα εκτυπωθούν και θα διανεμηθούν στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. από το ITYE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

• Με την με αριθμ. 46187 /Γ1/25-04-2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 45Β89-ΔΔ2), εγκρίθηκε η εκτύπωση και διανομή του βιβλίου του μαθητή «Magic Book» για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, στη Γ' τάξη Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2012-13, από το «Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.). Η εκτύπωση και διανομή αφορά στους μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, πλην των 800 Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. (ΦΕΚ 804/τ.Β'/09-06-2010 και ΦΕΚ 1048/τ.Β'/ 12-07-2010).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εκτύπωσης των διδακτικών βιβλίων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από το ITYE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι ώστε να είναι έγκαιρα στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νηπιαγωγεία
Η φοίτηση των νηπίων, τα οποία μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου του 2012 συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών (γεννηθέντα το 2007), είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006,(ΦΕΚ 272/2006, τ.Β') και με τη με αριθμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011, (ΦΕΚ 1266/2011, τ.Β'), Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου.

Σε όσα Νηπιαγωγεία, μετά την εγγραφή όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά τα νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια), για την εγγραφή των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α').

Δημοτικά Σχολεία
Σύμφωνα με την παρ. 1, εδ. β, του άρθρου 10 του Νόμου 2327, (ΦΕΚ 156/1995, τ.Α'), στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.

Στη με αριθμ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ καθορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής για την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου.

Επισημαίνεται ότι, τα πιστοποιητικά γέννησης μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων Π.Ε. (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία), όπως αναφέρεται στη με αριθμ. Φ.6/350 /67503/Γ1/16-6-2011 Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Σύμφωνα με τη με αριθμ.Φ.6/261 /44789 /Γ1/23-4-2012 Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ τα δικαιολογητικά που αφορούν σε πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική εξέταση για το Νηπιαγωγείο, οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Ωρολόγια προγράμματα
Τα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών σχολείων συντάσσονται με βάση:
α. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος.

β. τη Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία.

γ. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία.

δ. τη Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12.1/530/62626/Γ1/2-6-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Τροποποίηση - συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139 τ.Β) Υπουργικών Αποφάσεων".

ε. τη Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ». Ισχύουν μόνο για τα 961 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ.

Τα προγράμματα των Νηπιαγωγείων συντάσσονται με βάση τη με αριθμ. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και ολοήμερου Νηπιαγωγείου».

Όλο το νομοθετικό πλαίσιο (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι) που διέπει τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην παλιά ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page8330.htm.

Ολοήμερο Σχολείο
Το σχολικό έτος 2012-13 συνεχίζεται η λειτουργία των 961 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Για τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου και τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (ΔημοτικώνΝηπιαγωγείων}, το σχολικό έτος 2012-2013, ισχύουν όσα αναφέρονται:
• στη με αριθμ. Φ.50/176/58865/Γ1/25.5.2012 εγκύκλιο του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013», που αφορά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

• στη με αριθμ. Φ.50/175/58862/Γ1/25.05.2012 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ με θέμα «Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά - Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το Σχολικό Έτος 2012-2013», που αφορά στα 6lθέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

• στη με αριθμ Φ.50/175/58862/Γ1/25.05.2012 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ με θέμα «Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά - Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το Σχολικό Έτος 2012-2013», καθώς και στη με αριθμ. 61044/Γ1/30-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ με θέμα « Διευκρινίσεις για τη Λειτουργία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων το Σχολικό Έτος 2012-2013», που αφορά στα 6/θέσια και κάτω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στο σχολείο τουλάχιστον 60 μαθητές.

2. Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.

3. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα κλπ) και χωρίς τις προϋποθέσεις 1 και 2, δύναται να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Π.Ε. και Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε.

• στη με αριθμ Φ.50/175/58862/Γ1/25.5.2012 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, που αφορά στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.

Επισημαίνουμε ότι:
Η συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος, όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του μαθητή από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αιτήσεις - δηλώσεις του γονέα I κηδεμόνα. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης θα ισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να μη διαταράσσεται η σύνθεση και το πρόγραμμα των ολοήμερων τμημάτων και κατ' επέκταση η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών (κλάδου ΠΕ70) που θα διδάξουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο σχετικά με την ανάληψη τμήματος επί διετίας ή πέραν αυτής.

Ο Υποδιευθυντής I Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος έχει την εποπτεία της λειτουργίας των Ολοήμερων Τμημάτων και της διαδικασίας αποχώρησης των μαθητών και παραμένει στη σχολική μονάδα έως τη λήξη του ωραρίου του Ολοήμερου Προγράμματος.

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοιlες των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, στο Διευθυντή Π.Ε., μαζί με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία, και ονομαστική κατάσταση των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτά. Για κάθε μεταβολή του μαθητικού δυναμικού του Ολοήμερου Προγράμματος, ενημερώνουν εγγράφως τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. και το Σχολικό Σύμβουλο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.

Για την ορθολογικότερη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την άριστη παιδαγωγική αξιοποίηση του Ολοήμερου Προγράμματος, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να επισκέπτονται συχνά τα Ολοήμερα Σχολεία της περιοχής ευθύνης τους και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη λειτουργία των Ολοήμερων Τμημάτων.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ελέγχουν την εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολείων (Δημοτικών - Νηπιαγωγείων) της περιοχής ευθύνης τους και ενημερώνουν εγγράφως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ για κάθε μεταβολή.

Κατανομή τμημάτων
Η κατανομή των τμημάτων των τάξεων για το επόμενο διδακτικό έτος, γίνεται κατά κύριο λόγο, όπου είναι δυνατόν και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, μετά από εισήγηση του Δ/ντή του σχολείου και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των μεθοδολογικών-παιδαγωγικών ενεργειών τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Για την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό λαμβάνονται υπόψη οι Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών- Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να μην αναλαμβάνουν τμήματα, στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. Η ανάληψη του ιδίου τμήματος από εκπαιδευτικό νια τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ειδικά αιτιολογημένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τάξης από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόμενης ή μη.

Σημειώνεται επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πολύχρονη παρουσία του ίδιου δασκάλου στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου.

Στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία οι θέσεις των Νηπιαγωγών είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα στην επιλογή προγράμματος και ωραρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την κατανομή των τμημάτων, οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής.

Συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, μαθητών α.μ.ε.α κ.λ.π.), ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή του σχολείου και σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος σε συνεργασία με το Διευθυντή ΠΕ διαβιβάζει γραπτώς το αίτημα για έγκριση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε και Δ.Ε., με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί.

Ωράριο εκπαιδευτικών
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517,(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α'), διδακτικό τους ωράριο.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/85, άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

Οι Διευθυντές δεν μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας. Μπορούν να αναλαμβάνουν την Πρωινή Ζώνη του ολοήμερου προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη διεύθυνση του Σχολείου.

Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες δασκάλων, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του ολοήμερου προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου ή την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00/10:15-16:15).

Συμπλήρωση ωραρίου σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου και ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.201/1998, τις με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β'), Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011,(ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β') Υπουργικές Αποφάσεις και Φ.353.1/324/105657 /Δ1/8-10-2002,(ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β') και τη με aριθμ. πρωτ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Διδασκαλία μαθημάτων.

Αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αριθμ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β') Υπουργική Απόφαση.

Οι με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 (ΦΕΚ 1092/2011,τ.Β') και Φ.12/555/6644/Γ1/10-6-2011 (ΦΕΚ 1456/2011,τ.Β') παύουν να ισχύουν από το σχολικό έτος 2012-2013.

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2012-2013 σας είχαν αποσταλεί με τις με aριθμ. πρωτ. Φ.52/278/49184/Γ1/2-5-2012 και Φ.52/418/61486/Γ1/31-5-2012 Εγκύκλιους του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Η διδασκαλία της Μουσικής, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, είναι δυνατόν να γίνει και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70.

Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70.

Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειμένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν διχοτομούνται. Εξαίρεση αποτελεί η Αισθητική Αγωγή (Μουσική και τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής).

Στις Α' και Β' τάξεις, τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στην περίπτωση που διδάσκεται από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και της Μουσικής όταν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ωρών. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη στην κατανομή των Α' και Β' τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που τις αναλαμβάνουν να εξαντλούν το ωράριό τους σε αυτές και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού (έτη υπηρεσίας κ.λ.π.), είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής, το οποίο στην περίπτωση αυτή χωρίζεται σε Μουσική Αγωγή και στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής. Απαραίτητη κρίνεται και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Μουσικής καλύπτουν πρωτίστως το μάθημα Μουσικής στις τάξεις Γ', Δ', Ε' και Στ'.

Μόνο για τα 961 σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις τάξεις Α' και Β' που τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β') Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011,(ΦΕΚ 1327/2011,τ.Β') Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β') και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β') Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-ΕΑΕΠ».

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β') Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», δίνονται οδηγίες για τα νέα διδακτικά αντικείμενα που εισήχθησαν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) καθώς και επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος.

Είναι παιδαγωγικά ορθό τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Αγγλικών να διδάσκονται προαιρετικά σε συνεχόμενο δίωρο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Την ίδια μέρα της εβδομάδας μπορούν να διδάσκονται μαθήματα σε δύο το πολύ συνεχόμενα δίωρα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα δίωρο Φυσικά).

• Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόμενο δίωρο στα Μαθηματικά θα πρέπει αυτό να εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος.

• Σε ένα συνεχόμενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται μόνο μία διδακτική ενότητα του μαθήματος.

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόμενων δίωρων στα προαναφερθέντα μαθήματα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης.

• Το συνεχόμενο δίωρο των Αγγλικών μπορεί να γίνεται μόνο στις τάξεις Ε' και Στ', με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες και με έμφαση στη μέθοδο Project.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο.

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων
Οι Διευθυντές Π.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, μπορούν να διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τη συμπλήρωση ωραρίου τους είτε στο Πρωινό Πρόγραμμα όμορου σχολείου, είτε στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πρωτίστως του σχολείου που υπηρετούν και κατόπιν όμορων σχολείων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να μην διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο (να μην διδάσκουν πρωί και απόγευμα). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου εξαώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 /1985,τ.Α') (για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 8.00 καλύπτει το διδακτικό του ωράριο έως τις 14.00 ή εκπαιδευτικός που αποχωρεί στις 16.15 δεν μπορεί να αναλαμβάνει υπηρεσία νωρίτερα από τις 10.15 κ.λ.π.).

Παρουσία άλλων προσώπων στα σχολεία, αποχώρηση μαθητών
Κατά την ώρα του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η παρουσία στην τάξη τρίτων προσώπων. Την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας φέρει ο Διευθυντής του σχολείου και ο δάσκαλος της τάξης.

Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρ. 6 παρ.1β, του άρθρ. 7 παρ.1γ και του άρθρ. 18 του Ν.3699/2008, (ΦΕΚ 199/02-10-2008, τ.Α' ) και των αναφερομένων στο άρθρο 13, παρ. 4 του Π.Δ. 201/1998. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο πραγματοποιείται με φειδώ, με σωστή προπαρασκευή, συνδέεται με την εφαρμογή παιδαγωγικώνπολιτιστικών προγραμμάτων και προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή του σχολείου και του οικείου Σχολικού Συμβούλου.

Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης.

Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων-συνοδεία μαθητών).

Βιωματικές Δράσεις-Ευέλικτη Ζώvη
Η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει με επιτυχία εκπαιδευτικές καινοτομίες και προγράμματα που θα καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα, με τη συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, τη στήριξη της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΔΒΜΘ και των υπευθύνων των σχολικών δραστηριοτήτων και υπό την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων να εκπονούν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης:
Α. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Β. Προγράμματα Αγωγής Υγείας.

Γ. Προγράμματα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων.

Διευκρινίζεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν τη συνολική ευθύνη σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και στήριξης της Ευέλικτης Ζώνης. Κάθε δραστηριότητα που εφαρμόζεται στο χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης εποπτεύεται από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ.λ.π. που εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης, την επιστημονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος. Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία μαζί του, διαμορφώνει το μεθοδολογικό και γνωστικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων. (Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β') Υπουργική Απόφαση
Για τους λόγους αυτούς, αντίγραφα των παραπάνω προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο με ευθύνη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Αναφορικά με τη διδασκαλία της Ευέλικτης Ζώνης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β'):
"Για παιδαγωγικούς και λειτουργικούς λόγους, την ευθύνη της Ευέλικτης Ζώνης αναλαμβάνει ο δάσκαλος της τάξης, ο οποίος προγραμματίζει ανά τρίμηνο, σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων (θα μπορούσε να ζητηθεί και η γνώμη μελών του Σχολικού Συμβουλίου) τις δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης'
Ωστόσο θα μπορούσε κατά το προβλεπόμενο τρίωρο μόνο για τις τάξεις Α•, Β•, Γ & Δ' στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, ο δάσκαλος της τάξης να συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του σχολείου, κατόπιν κοινού αιτήματος, για την από κοινού ανάπτυξη σχεδίου εργασίας. Κάθε εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια συγκεκριμένη διάσταση του εν λόγω σχεδίου εργασίας».

Η Ευέλικτη Ζώνη μπορεί να ανατεθεί σε άλλον εκπ/κό οποιασδήποτε ειδικότητας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις τάξεις Α', Β', Γ' & Δ' και όταν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ως προς τη σύνταξη και εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. Για τις σχολικές μονάδες με Ε.Α.Ε.Π. ισχύει η με αριθμ. Φ.12/512/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β') Υπουργική Απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και έγκριση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν προγράμματα Ενδοσχολικής ή Διασχολικής Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καθώς και άλλα προγράμματα και καινοτομίες, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων που συνεργάζονται με το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Αvτισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί Θεσμοί
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμική διάσταση του σχολείου και με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης ευκαιριών στην εκπαίδευση, αλλά και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης μαθητών που χωρίς να έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα στελέχη της εκπαίδευσης προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμόσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά-υποστηρικτικά προγράμματα/δράσεις για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές.

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αφορούν σε ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ, οι οποίες και εντάσσονται στο πλαίσιο του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (άρθρο 26, παρ. 1α και παρ. 1β του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2012, τ.Α').

Επιμορφωτικές δράσεις
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις (παιδαγωγικές συσκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια) των εκπαιδευτικών των σχολείων της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α') στο άρθρο 12 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α'), καθώς και στη με aριθμ. Φ.353.1/324/105657 /Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β'), Υπουργική Απόφαση. Την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση των επιμορφωτικών συναντήσεων που οργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. και ο Προ•ίστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε.

Επισημαίνεται η ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος από 16 έως 20 Ιουνίου και 2 έως 9 Σεπτεμβρίου για την διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από τους Σχολικούς Συμβούλους.

Αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής μονάδας
Τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν σε κάθε σχολική μονάδα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους σε περίπτωση που δεν προβλέπονται από την παρούσα ή άλλες σχετικές διατάξεις θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται ανάλογα με το θέμα, με τη συνεργασία του οικείου Σχολικού Συμβούλου ή του Δ/ντή Π.Ε, λόγω του ότι οι Υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.

Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, θα ενημερώνεται άμεσα ο Περιφερειακός Δ/ντής Π.Ε & Δ.Ε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. από τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Δ/ντές ΠΕ, οι οποίοι και θα δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.

Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί.


Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.72765/Γ2/28-06-2012/ΥΠΘΠΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2012-2013».


Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. συνιστά τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους ως ακολούθως:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 29η Ιουνίου 2012 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 Α΄), την 80033/Γ2/4-8-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) την παρ.7 του αρ.47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και την με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08-06-2012 εγκύκλιο
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ.3, άρ.7 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄), την παρ. 1α του άρ. 6 της 80033/Γ2/4-8-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ. 7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511 Β΄).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ.2, άρ.6, της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄).

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.104/1979 και του άρ.35 του Π.Δ.376/1993 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με το άρ. 12 της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄) και οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών γίνονται σύμφωνα με το άρ. 11 της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2011-2012, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 3η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2012, σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Γυμνάσιο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ.123/1987 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄).

Για το ΓΕ.Λ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄) και το Π.Δ. 48/2012 (ΦΕΚ 97 Α΄), καθώς και τη διόρθωση σφάλματος στο Π.Δ. 48/2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 119 Α΄.

Για το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Π.Δ.50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και για την ΕΠΑ.Σ. σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 Α΄).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό να διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
•  Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 54826/Γ2/15-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν οι μαθητές και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 14302/Γ2/09-02-2012  Υ.Α. (ΦΕΚ 253 Β)
• Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο γίνεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 32239/Γ2/23-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1129 Β΄). Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2011-2012, την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

• Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2011-12, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4521/Γ2/28-08-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1168 Β΄) ως εξής:
- οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ.

- οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και την Κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν Κατεύθυνση.

• Τα μαθήματα επιλογής για την Α΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, καθορίζονται στη με αρ. πρωτ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1377 Β΄), για την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, στη με αρ. πρωτ. 73030/Γ2/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄), για τη Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού και για τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στη με αρ. πρωτ. 37596/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄).

• Στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν δώδεκα (12) τομείς. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄). Ειδικά για τους τομείς Πλοιάρχων Ε.Ν. και Μηχανικών Ε.Ν. ισχύει η με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08-06-2012 εγκύκλιος.

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-03-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου, με την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρ. 2, του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄).

• Στα μαθήματα επιλογής, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, δύο μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2/08-10-2007 (ΦΕΚ 2057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28968/Γ2/13-03-2009 (ΦΕΚ 603 Β΄).


ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς - κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:
- Τις μετεγγραφές των μαθητών και το χρόνο πραγματοποίησής τους.

- Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους.

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»ή σε αυτήν «των κατ΄ οίκον διδαχθέντων». Στα Επαγγελματικά Λύκεια, ο τρόπος υπαγωγής των μαθητών στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» καθορίζεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7 και 8 του άρ. 1 του Π.Δ. 43/2010 και τις παρ. 14 και 15 του άρ. 1 του Π.Δ. 61/2012.

• Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις Υ.Α 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β΄), Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄) και 11586/Γ6/28-01-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄).

• Τη με αρ. πρ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους μαθητές.

• Το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».

• Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ.10 και 29, άρ. 3 της Υ. Α. 4094/Γ2/23-9-1986 (Φ.Ε.Κ. 619 Β΄).

Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σας γνωρίζουμε ότι η ενημέρωσή σας θα συνεχιστεί με νεότερες εγκυκλίους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

 

ΠΗΓΗ: alfavita.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Ιούλιος 2012 16:52