ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2010 09:56


To Βήμα 27/1/2010

Ποια είναι τα νέα κριτήρια για προσλήψεις στο Δημόσιο

Τι προβλέπει ο οδηγός που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών μετά την ψήφιση του νέου νόμου- Αλλάζει η διαδικασία μοριοδότησης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Oδηγό για τη διαδικασία των προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο μετά την ψήφιση του Ν. 3812/2009, με τον οποίο καθιερώνονται νέα κριτήρια και αλλάζει η διαδικασία μοριοδότησης, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Με τον οδηγό ενημερώνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες για το νέο καθεστώς, παρ΄ ότι οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν παγώσει για το τρέχον έτος, ενώ έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθούν με το σταγονόμετρο (μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις) και κατά τη διάρκεια του 2011.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στον οδηγό, με το νέο θεσμικό πλαίσιο επανακαθορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι προσλαμβάνουν προσωπικό με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, καθώς σε αυτές υπάγονται όλες ανεξαιρέτως υπηρεσίες του Δημοσίου, το προσωπικό των νομικών προσώπων της Εκκλησίας, με την προϋπόθεση ότι επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, και οι ΔΕΚΟ που είχαν εξαιρεθεί με τον «νόμο Αλογοσκούφη».

Με βάση το ισχύον καθεστώς καταργείται η προσαύξηση κατά 50% των μορίων της εμπειρίας που είχε αποκτηθεί σε καθήκοντα ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτήν της προκηρυσσόμενης θέσης και αθροιστικά ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 24 μηνών και είχε διανυθεί στο Δημόσιο. Και αυτό παρ΄ ότι η μοριοδότηση της εμπειρίας, κατά τ΄ άλλα, διατηρείται σε ισχύ. Καταργούνται ακόμη και η διενέργεια της προφορικής συνέντευξης και η βαθμολογία του κριτηρίου αυτού σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του Ν. 2190/1994), καθώς και όπου προβλέπεται με ειδικές διατάξεις. Διατηρείται το κριτήριο της προφορικής συνέντευξης για τη διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103, παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των ΝΠΙΔ που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94. Παράλληλα καθιερώνεται για πρώτη φορά η συνέντευξη μόνο για την πλήρωση θέσεων προσωπικού οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του ΑΣΕΠ.

Με τον Ν. 3812/2009 επέρχονται και σημαντικές μεταβολές στη μοριοδότηση των υποψηφίων για τακτικό προσωπικό. Ειδικότερα, στον γραπτό διαγωνισμό περιορίζεται ο υπολογισμός μορίων εμπειρίας στα πέντε έτη με ταυτόχρονη αύξηση των μορίων που λαμβάνονται για τα έτη αυτά (τέσσερις μονάδες για πέντε έτη), ενώ στον διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας αυξάνεται η βαρύτητα του βαθμού του τίτλου σπουδών (πολλαπλασιαστής:

110), καταργείται η μοριοδότηση λόγω παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αυξάνονται τα μόρια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τόσο στο γνωστικό όσο και σε άλλο αντικείμενο από αυτό της προκηρυσσομένης θέσης.

Ετσι το διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης υπολογίζεται σε 400 μονάδες, το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο σε 200 μονάδες, ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης σε 200 μονάδες και ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο σε 100 μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολικό χρόνο ως 60 μήνες (420 μόρια).


Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι για το 50% των προκηρυσσομένων θέσεων ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα δεν θα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υποψήφιοι που διαθέτουν προϋπηρεσία και όσοι δεν είχαν απασχοληθεί τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα πριν από τη συμμετοχή τους σε προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Διατηρείται πάντως η εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή στις περιπτώσεις που η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης από τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, ή από ειδική διάταξη νόμου.

Για τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η υποχρέωση κάλυψης του 50% των θέσεων χωρίς το κριτήριο της εμπειρίας.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζονται με ορθολογικότερο τρόπο και τα θέματα που αφορούν την ειδική γραπτή δοκιμασία στην οποία μπορεί να συμμετάσχει ο υποψήφιος σε διαδικασία με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 που διενεργεί το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα η ισχύς της ορίζεται πλέον στα 10 έτη (από τρία που προβλεπόταν) και λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία την οποία έχει λάβει ο υποψήφιος την τελευταία φορά συμμετοχής του στην εν λόγω ειδική γραπτή εξέταση. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια της γραπτής δοκιμασίας από το ΑΣΕΠ μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη (από ένα έτος που ήταν ως σήμερα).

Αλλαγές επέρχονται τόσο στα κριτήρια όσο και στον τρόπο μοριοδότησης και για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94.

Κατ΄ αρχάς, μειώνεται η μοριοδότηση του χρόνου ανεργίας (200 μονάδες για τέσσερις μήνες και 75 μονάδες για κάθε μήνα άνω των τεσσάρων μηνών και ως ένα έτος).

Ως εκ τούτου ο μέγιστος αριθμός μορίων για ένα έτος ανεργίας θα είναι: 200 (για τους πρώτους τέσσερις μήνες) συν 75 Χ 8 μήνες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση ενός έτους. Δηλαδή, 800.

Δεύτερον, αυξάνεται η βαρύτητα του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών (πολλαπλασιαστής:

40 για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και 20 για την κατηγορία ΔΕ). Τρίτον, η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολικό χρόνο ως 60 μήνες με μέγιστο αριθμό μορίων ως εξής:

7 μόρια για κάθε μήνα Χ 60 μήνες, σύνολο 420 μόρια. Τέταρτον, καταργείται το κριτήριο της ηλικίας. Πέμπτον, θεσπίζεται νέο κριτήριο και μοριοδοτείται, το οποίο αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2010 14:15