Θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Ιταλικής ΕΚΠΑ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2012 19:43


www.xenesglosses.eu
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                           

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ           

Α Ν Α  Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 969/12-9-12 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις οκτώ  (8) θέσεων Δ.Ε.Π ως εξής:


ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   

(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277960,201-7277473)

Τομέας: Γλωσσολογίας

Αριθμός Προκήρυξης: 1112019411/6-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-512)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία:Πραγματολογία και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας»ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277970,201-7277956)

Τομέας: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αριθμός Προκήρυξης: 1112019412/6-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-Ψ70)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία με έμφαση στην Παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος  -7ος αι. μ.Χ. )»Τομέας: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αριθμός Προκήρυξης: 11120194113/6-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-Δ9Χ)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία:Μινωϊκή Αρχαιολογία»ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277657)

Τομέας: Παιδαγωγικής

Αριθμός Προκήρυξης: 1112019906/18-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-9ΗΨ)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Παιδαγωγική-Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση»ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277966)

Αριθμός Προκήρυξης: 1112018653/23-5-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-ΕΛΙ)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία»Αριθμός Προκήρυξης: 1112019035/7-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-3Β7)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης»ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 15784  Ζωγράφου, ΤΗΛ: 2107274418)

Τομέας: Γεωφυσικής -Γεωθερμίας

Αριθμός Προκήρυξης:1112019319/8-6-12 (ΑΔΑ:Β4ΘΞ46ΨΖ2Ν-3ΙΜ)  

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωφυσική-Εφαρμοσμένη Γεωφυσική»ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 15784  Ζωγράφου (ΤΗΛ: 2107274248)

Τομέας: Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Αριθμός Προκήρυξης:1112018654/22-5-12 (ΑΔΑ:Β4ΘΞ46ΨΖ2Ν-ΨΛΞ)   

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Βιοχημεία»

H   προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   25 -11 -  2012.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί  με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των Προκηρύξεων, στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Αθήνα   24  -   9 -  2012  

Ο Πρύτανης                                        

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2012 19:50