ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 14:35

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης: Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

alfavita 15/09/2010

          EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Αθήνα     25-6-10    

         ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                               Αρ. Πρωτ.  :2314

                                

Ταχ. Δ/νση:     Αχαρνών  417

Τ.Κ. – Πόλη:    111 43  Αθήνα

Ιστοσελίδα:     http://www.gslll.edu.gr

Πληροφορίες: Ε.ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ      

Τηλέφωνο: 213-1311633    

Ε-mail:   

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων»

 Έχοντας υπόψη :

1.      Το αριθμ. 132 Π.Δ. / ΦΕΚ 64/3-3-89 «Οργανισμός της Γ.Γ.Λ.Ε.»

2.      Το Ν. 2909/ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001 «Μετονομασία της Γ.Γ.Λ.Ε. σε Γ.Γ.Ε.Ε.»

3.      Τις διατάξεις του ΠΔ   386 ( ΦΕΚ 139/ Α/ 24-9-91) Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4.      Τις διατάξεις του ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»

5. Την αριθμ.264 (ΦΕΚ 41/Β/24.1.95) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και  τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης .

6.  Τις διατάξεις του ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες

     διατάξεις»

7. Τις  διατάξεις του ν. 3699/2008 «Μετονομασία της Γ.Γ.Ε.Ε.  σε Γ.Γ.Δ.Β.Μ.»

8. Το από 17.6.2010  Υπηρεσιακό Σημείωμα της Επιτροπής Γνωμοδότησης

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων.

 

 

 

          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε  ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης  για την επιλογή Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων τα παρακάτω:

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 55
 
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο ως 35  μόρια)
 
 35
 
α. Μεταπτυχιακό σχετικό με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση
 
 
 15
 
β. Μεταπτυχιακό σε άλλη ειδίκευση
 
 
 8
 
γ. Μεταπτυχιακό πέραν του πρώτου, μοριοδοτείται στο 30% της μοριοδότησης που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τα α ή β.
 
 
 
 
δ. Διδακτορικό σχετικό με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση
 
 
 20
 
ε. Διδακτορικό σε άλλη ειδίκευση
 
 
 15
 
στ. Διδακτορικό πέραν του πρώτου, μοριοδοτείται στο 30% της μοριοδότησης που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τα δ ή ε.
 
 
 
 
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ            (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο ως 20 μόρια)
 
 20
 
Επιμόρφωση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων: εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων από απόσταση, ή σχετικά με τις διδακτικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και των στελεχών διά βίου μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

( 0,50 μόρια ανά 25ωρο)
 
 
 20
 
         

 

2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
 30
 
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(0,50 μόρια για κάθε 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 25)
 
 25
 
2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Τμήματα μάθησης ενηλίκων)

(σε Δομές και Προγράμματα, όπως ΣΔΕ, ΚΕΕ, ΝΕΛΕ, ΚΕΚ, κ.α.)

0,25 μόρια για κάθε 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 5
 
 5
 

 

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 15
 
3.1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Βιβλία σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη ΔΒΜ

(2 μόρια ανά βιβλίο, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
 
 4
 
3.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Δημοσιεύσεις σχετικές με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη ΔΒΜ σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

(0,50  μόρια  ανά δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
 
 4
 
3.3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με πιστοποίηση ΑΣΕΠ, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
 
 4
 
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
 
 
 2
 
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
 
 
 3
 
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
 
 
 4
 
3.4. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
 
 3
 
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
 
 
 3
 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

                                                                                              ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΠΑΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                    

1.                  ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.– Γραφείο Υπουργού

2.                  ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.– Γραφείο Υφυπουργού

3.                  Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

4.                  Ειδ. Γραμματέα Εν. Διοικ.

Τομ. Ευρ. Θεμ. & Κ.Π.Σ. ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

5.                  Προϊστάμενο Ε.Υ.Δ.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.                  Γραφείο Γεν. Γραμματέα

2.                  Διευθύνσεις Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

3.                  Τμήμα  Διοικητικού

4.                  Τμήμα Νομικού Συντονισμού

5.                  Αρχείο