ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2010 07:04

Ανοίγει μητρώο για εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΙΕΚ - KEE
ΟΕΕΚ - ΙΔΕΚΕ «E» 13/1/2009
Eθνος 13/1/2009 (αναδημοσίευση 3/2010) 
Ανοίγει σύντομα το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Οι πρώτες αιτήσεις έχουν ήδη γίνει και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν καθώς σύντομα αρχίζουν οι πρώτοι έλεγχοι γαι την ένταξη στο Μητρώο.
 Το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ αφορά τη δια βίου εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, από το οποίο και μόνο είναι δυνατή η απορρόφηση εκπαιδευτών ενηλίκων για τους ακόλουθους φορείς:
Τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το υπαγόμενο σε αυτήν Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).
Τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (O.E.E.K.).
Τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από φορείς του ΥΠΕΠΘ, καθώς και κάθε άλλο φορέα παροχής σχετικών υπηρεσιών.
Τα κριτήρια ένταξης στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι τα εξής:
1. Στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο Ι) εντάσσονται εκπαιδευτές που πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό (Master ή Διδακτορικό) στο πεδίο της δια βίου μάθησης (εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση). Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
β. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού/ Βεβαίωσης εισαγωγικής επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων διάρκειας τουλάχιστον 25 ωρών, από φορέα δια βίου μάθησης του δημόσιου τομέα.
Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
γ. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον εκατό ωρών ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αντίστοιχης της πλήρους απασχόλησης των 18 μηνών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
δ. Είναι εμπειροτέχνες με Πιστοποιητικό /Βεβαίωση εισαγωγικής επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, διάρκειας τουλάχιστον 25 ωρών από φορέα δια βίου μάθησης του δημόσιου τομέα.
ε. Είναι εμπειροτέχνες με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον εκατό ωρών ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αντίστοιχης της πλήρους απασχόλησης των 18 μηνών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της δια βίου μάθησης.
Προθεσμίες
Οι ημερομηνίες στις οποίες θα γίνουν τα «κλειδώματα» και ο έλεγχος των αιτήσεων θα είναι για την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του Μητρώου (2008-2009) οι εξής:
15 Φεβρουαρίου 2009
15 Απριλίου 2009
Οι ενταγμένοι Εκπαιδευτές μέχρι και την 15η Απριλίου 2009 στο Ενιαίο Μητρώο θα κληθούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους για τα προβλεπόμενα προγράμματα των Δομών Διά Βίου Μάθησης σε Νομούς της επιλογής τους, ώστε να αξιοποιηθούν την Εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010.
Το κύριο Υπομητρώο
2. Στο Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο ΙΙ) εντάσσονται εκπαιδευτές που πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο πεδίο της δια βίου μάθησης (εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον πενήντα ωρών στο πεδίο της δια βίου μάθησης.
Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
β. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master) στο πεδίο της δια βίου μάθησης (εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 150 ωρών στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
γ. Είναι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό (Master ή Διδακτορικό) και επιπλέον έχουν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον εκατό ωρών δημόσιου φορέα από συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
δ. Είναι εκπαιδευτές ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Υπομητρώο με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών στο πεδίο της δια βίου μάθησης ή με αποδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη δια βίου μάθηση διάρκειας τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού έτους με πλήρη απασχόληση ή τουλάχιστον δύο ετών με μερική απασχόληση.
ε. Είναι εκπαιδευτές ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Υπομητρώο, κάτοχοι Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον εκατό ωρών δημόσιου φορέα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.