ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Β ' ΕΩΣ ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Παρασκευή, 13 Μάιος 2011 12:23

Πηγή ΥπΔΒΜΘ

Υπουργείο Παιδείας: Έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης από τη Β΄ έως Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου λόγω κατάρτισης νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων.


 ΣΧΕΤΙΚΟ 17/5/2011

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Θέμα : «Έκδοση απολυτήριων τίτλων»  
Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας μετά την έκδοση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με την αναγραφή στους απολυτήριους τίτλους των αριθμών δημοτολογίου καθώς και τη μετονομασία των δήμων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρ. 131360/18576/21-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται μετά την 01-01-2011 στο οποίο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η αναγραφή της δημοτικότητας προσώπου τινός και ο αριθμός δημοτολογίου, κρίνεται επιβεβλημένη η αναγραφή του ονόματος του νέου Δήμου καθώς επίσης και η αναγραφή του νέου αριθμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα». Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να ζητήσετε από τους κηδεμόνες των μαθητών να προσκομίσουν νέα πιστοποιητικά γέννησης που να περιλαμβάνουν τα νέα στοιχεία των δήμων και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα,σύμφωνα με το άρ. 1 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 Υ.Α. (Β’ 1309).

 

 

      Εσωτερική Διανομή:                                                                 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

  1. Γραφείο κας Υφυπουργού
  2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  3. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
  4. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ                                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
  5. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
  6. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
  7. Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
  8. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
  9. ΔΙ.ΠΟ.ΔΕ

10.  ΓΕΠΟ                                                                                                 

11.  Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

Τμήματα Β΄ και  Γ΄             

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Μάιος 2011 13:34