ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Τετάρτη, 08 Ιούνιος 2011 11:58

esos.gr

Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου κάλεσε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΟΦΑΝΤΟΣ», να υποβάλει πρόταση για τις εξής δράσεις:


1. Σχεδίαση και ανάπτυξη «καρτέλας σχολικής μονάδας»

Η δράση αφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής αποτύπωσης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της επικράτειας. Χρήστες της εφαρμογής είναι οι μονάδες της εκπαίδευσης σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (σχολική μονάδα, γραφείο, διεύθυνση, περιφερειακή διεύθυνση, κεντρική υπηρεσία ΥΠΔΒΜΘ).

 

Τα δεδομένα που θα αποτυπώνονται αφορούν τουλάχιστο στις ακόλουθες οντότητες της σχολικής ζωής:

• γενικά στοιχεία μονάδας

• μαθητικό δυναμικό

• τάξεις/τμήματα

• εκπαιδευτικό προσωπικό

• κτιριακή υποδομή/εξοπλισμός

• ωρολόγιο πρόγραμμα

• κενά/πλεονάσματα μονάδας

Κάθε διοικητική δομή, σε επίπεδο πάνω από αυτό της σχολικής μονάδας, θα έχει πρόσβαση σε συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της.

Η αποτύπωση των πρωτογενών στοιχείων θα γίνεται μόνο από τις σχολικές μονάδες και σε αρχική φάση αυτή θα πραγματοποιείται με χειρωνακτική καταχώριση.

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα σχεδιασθεί έτσι ώστε σε μελλοντική φάση αξιοποίησης ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων της καρτέλας να μπορούν να αντλούνται αυτοματοποιημένα από άλλα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν σε πλαίσια άλλων πράξεων.

Στην αρχική φάση η αξιοποίηση των στοιχείων της καρτέλας, πέρα από τις ανάγκες πληροφόρησης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και δεικτών, θα εστιαστεί στη μελέτη α) των λειτουργικών και οργανικών κενών των σχολικών μονάδων και β) των προοπτικών αναβάθμισης/υποβιβασμού της οργανικότητας των μονάδων καθώς και της εκτίμησης δυνητικών συγχωνεύσεων.

2: Αξιοποίηση των δεδομένων των σχολικών μονάδων

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων για την αξιοποίηση των στοιχείων που θα συλλέγονται από τις σχολικές μονάδες για τα εξής:

Α. Τεχνικές και Εργαλεία για την παρουσίαση στοιχείων που υπολογίζονται απόπληθώρα πρωτογενών δεδομένων των βάσεων δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων, ενδεικτικά:

Β. Τεχνικές και Εργαλεία για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών θεμάτων βασισμένη στο σύνολο των δεδομένων των σχολικών μονάδων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού και άλλων ομάδων δεδομένων μίας ή περισσοτέρων γεωγραφικών περιοχών ή όλης της επικράτειας (ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών). Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Διερεύνηση σχολικής διαρροής (λεπτομερής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και αξιολόγηση των ευρημάτων σε συνδυασμό με διάφορες παραμέτρους που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σχετίζονται με ή επιδρούν στη σχολική διαρροή, με στόχο τη συγκρότηση παρεμβάσεων για την περαιτέρω μείωση της σχολικής διαρροής).

• Διερεύνηση επιδόσεων μαθητών και ομάδων μαθητών με κοινά χαρακτηριστικά.

• Διερεύνηση εκπαιδευτικών επιλογών μαθητή και ομάδων μαθητών με κοινά χαρακτηριστικά (αρχικά στα Ενιαία Λύκεια για κατευθύνσεις και μαθήματα επιλογής).

• Διερεύνηση ικανοποίησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος (στελεχών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων) και προτάσεις βελτίωσης.

• Διερεύνηση στοιχείων κτιριακής υποδομής (κτίρια και χώροι) με βάση τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας σε συνδυασμό με την παλαιότητα και προσπάθεια εκτίμησης / πρόβλεψης για πόρους συντήρησης και ανανέωσης της υποδομής

• Στοιχεία για την έγκαιρη πρόβλεψη κενών με βάση στοιχεία που θα  υπολογίζονται για τις ανάγκες με βάση το μαθητικό δυναμικό και τις εκπαιδευτικές επιλογές του


(β) Περιεχόμενο προτάσεων

- να σχεδιάσει μια λειτουργική, διαδικτυακή εφαρμογή αποτύπωσης δεδομένων της σχολικής ζωής (την «καρτέλα σχολικής μονάδας»),

- να αναπτύξει μια σουίτα (suite) προηγμένων εφαρμογών αξιοποίησης των

δεδομένων που θα συλλεχθούν, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, δεικτών και τάσεων για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,

- να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα στην αξιοποίηση των νέων εφαρμογών.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων θα είναι η πληροφόρηση του Υπουργείου Παιδείας, των περιφερειακών δομών του και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να ενισχύεται η άσκηση ορθολογικής κι αποτελεσματικής διοίκησης της εκπαίδευσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Υπολογισμός και συνεχής παρακολούθηση πλήθους εκπαιδευτικών δεικτών.

Για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών δεικτών θα αναπτυχθεί εργαλείο εποπτικής γεωγραφικής αποτύπωσης (ο εκπαιδευτικός χάρτης) που θα βασίζεται σε ένα ψηφιακό εικονικό (virtual) χάρτη της Ελλάδας στην οθόνη ενός υπολογιστή. Σημείο αναφοράς του εν λόγω περιβάλλοντος θα αποτελούν οι επιλέξιμοι, δυναμικοί χάρτες σε πολλαπλές κλίμακες οι οποίοι επιτρέπουν τη συγκριτική παράθεση του μεγάλου όγκου στατιστικής και ποσοτικής πληροφορίας, πέραν της μορφής των αριθμητικών πινάκων, με διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις καθώς και με χρωματικές χαρτογραφικές απεικονίσεις.

3: Υποστήριξη της εφαρμογής της «καρτέλας σχολικής μονάδας»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τόσο στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων ως προς την υιοθέτηση και αξιοποίηση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί όσο και των επιτελικών χρηστών του ΥΠΔΒΜΘ στην αξιοποίηση των προηγμένων εργαλείων.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 08 Ιούνιος 2011 14:29