ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 04 Ιούλιος 2011 16:42

alfavita.gr

Υπουργείο Παιδείας: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίων & Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
 
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα νέα ωρολόγια προγράμματα των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέο Τεχνολογικού Λυκείου, από τη σχολική χρονιά 2012-2013, ορίζονται φέτος (2011-2012), μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα για την Α’ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Στα νέα μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα, αντί των κύκλων σπουδών θα υπάρχουν τρία αντίστοιχα μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα από αυτά. Στόχος είναι οι μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, να επακολουθήσουν το πρόγραμμα του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Για τη σχολική χρονιά 2011-2012 τα ωρολόγια προγράμματα για τη Β’ και Γ΄ Λυκείου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, παραμένουν όπως ίσχυαν κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011.
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα  της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ 2057 Β΄) και 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 /Β΄/2008)».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄).

3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

4. Τις διατάξεις της με  αρ. πρωτ. 1120/Η/7-1-2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).

5. Την υπ΄ αριθμ. Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-2007 με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 2057 Β΄).

6. Την υπ΄ αριθμ. Υ.Α. 138011/Γ2/3-12-2007 με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ , Γ΄  και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 26 Β΄).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται  δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την αναγκαιότητα καθορισμού μεταβατικών Ωρολογίων Προγραμμάτων στη Α΄ Τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄ Τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2057 Β΄) και 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 26/Β΄/2008) κατά το μέρος που αφορά το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄ Τάξης Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:

 

Στα μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα που ακολουθούν αντί των κύκλων σπουδών θα υπάρχουν τρία αντίστοιχα μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα από αυτά.

Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ

Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Βασικών Δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Επιλογής συνολικής διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Υποστήριξης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία

4

2

Θρησκευτικά

1

3

Ιστορία

2

4

Μαθηματικά1

Άλγεβρα 

2

Γεωμετρία

2

5

Ξένη Γλώσσα

3

6

Φυσικές Επιστήμες2

Φυσική

3

Χημεία

2

7

Φυσική Αγωγή

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

8

Αρχές Οικονομίας

2

9

Εφαρμογές Πληροφορικής

3

10

Ερευνητικής Εργασία (Project)

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11

Τεχνικό Σχέδιο /  Ναυτική Τέχνη / Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)/

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

    Α        Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

    Β        Μαθηματικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία.

 

Α΄ τάξη Εσπερινού  ΕΠΑ.Λ

Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Βασικών Δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Επιλογής συνολικής διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Υποστήριξης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία

3

2

Θρησκευτικά

1

3

Ιστορία

2

4

Μαθηματικά1

Άλγεβρα  

2

Γεωμετρία

1

5

Ξένη Γλώσσα

2

6

Φυσικές Επιστήμες2

Φυσική

2

Χημεία

1

7

Φυσική Αγωγή

1

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

8

Αρχές Οικονομίας

1

9

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

10

Ερευνητικής Εργασία (Project)

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11

Τεχνικό Σχέδιο / Ναυτική Τέχνη / Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)/

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

    Α        Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

    Β        Μαθηματικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία.

Η απόφαση αυτή θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2011-12.

Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. ισχύει η με αρ. πρωτ. 111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2057 Β΄). Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ισχύει η με αρ. πρωτ. 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 26 /Β΄/2008).   Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ