Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 02 Αύγουστος 2011 20:27

esos.gr

Υπογράφηκαν από την υπουργό Α. Διαμαντοπούλου  οι αποφάσεις που καθορίζουν  την  εξεταστέα − διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011−2012.

 

ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

 

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

WWW.ESOS.GR

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 2525/97 (ΦΕΚ Α΄/188) «Ενιαίο

Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και

άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του νόμου 2909/01 (ΦΕΚ Α΄/90) «Ρυθμί−

σεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του

Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄/65) «Αξιολόγηση των μαθητών του

Ενιαίου Λυκείου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3475/06 (ΦΕΚ

Α΄/146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας

επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−

θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) και

το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Tη με αρ. πρ. 63442/Γ2/27−6−05 (ΦΕΚ B΄ 921) υπουργι−

κή απόφαση «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τά−

ξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού

Ενιαίου Λυκείου» και τη με αρ. πρ. 106529/Γ2/28−9−2007

υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. πρ. 63442/

Γ2/27−8−2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος

Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

7. Την πράξη 09/2011 του τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκ−

παίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλα−

δικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού

Λυκείου για το σχολικό έτος 2011−2012 ως εξής:

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Στη διδακτέα − εξεταστέα ύλη του μαθήματος της

Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια:

1. Έκφραση − Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού

Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ 2011, εκτός

από τα εξής:

• Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο

• Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου

• To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία

2. Έκφραση − Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεματικοί

Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου και Γλωσ−

σικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του

μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα

η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων

(ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα:

Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ/ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο−

ρούν ένα κείμενο.

α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επι−

διώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το

περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα:

• να διακρίνει:

o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επί−

κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος,

επίκληση στην αυθεντία)

o τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.)

o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική−

επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου

• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:

o στη διαφήμιση

o στον πολιτικό λόγο

o στον επιστημονικό λόγο

• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:

o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την

ορθότητα ενός επιχειρήματος

o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων

• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα

• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:

o την οργάνωση/δομή (συνειρμική−λογική)

o το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης − ελεύθερος στο−

χασμός)

o την οπτική (υποκειμενική−αντικειμενική)

o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία)

κ.ά.

• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι−

μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο

κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.

• να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του

λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα

• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επι−

φυλλίδα κ.ά.):

o το θέμα

o την άποψη του συγγραφέα

o τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηρι−

ώσει την άποψή του

o τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προ−

βλήματος κ.ά.

• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώ−

δες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες.

β) Όσον αφορά την οργάνωση/δομή ενός κειμένου

επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

• να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος,

επίλογο) ενός κειμένου

• να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές

ενότητες

• να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται

η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρω−

τικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)

• να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους

οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με

σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με πα−

ράδειγμα κ.ά.

• να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο−

γική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική

συλλογιστική πορεία κ.ά.).

γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο,

στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλί−

ες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο

μαθητής να είναι σε θέση:

• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού

οι οποίες αφορούν τη χρήση:

− ενεργητικής ή παθητικής φωνής

− συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρό−

νου/έγκλισης)

− μακροπερίοδου ή μη λόγου

− παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

− ρηματικών ή ονοματικών συνόλων

− αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

− των σημείων της στίξης

− λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων

κ.ά.

• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων

• να ερμηνεύει λέξεις

• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε−

ξιλογίου

• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντι−

καθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να

σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους

λόγου κ.ά.

• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας

υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί−

δος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής −με βάση συγκεκριμένο κείμενο− παράγει

γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής

να είναι σε θέση:

• να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή

του

• να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε πα−

ραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου

• να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

• να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση

ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)

• να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου

και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη

• να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο

ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ. ΓΡΑΦΩ

Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω−

νιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή

έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσ−

σική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση

στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή

στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ,

η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσ−

σας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να

επιδιώκεται από τον μαθητή:

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

• η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητού−

μενα του θέματος

• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την

παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων

• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων

• η πρωτοτυπία των ιδεών

• ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με

το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου

• η σαφής και ακριβής διατύπωση

• ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος

• η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανά−

λογα με το είδος του κειμένου

• η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων

• η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων

στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου

• η λογική αλληλουχία των νοημάτων

• η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων,

παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)

• η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό

πλαίσιο κ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγ−

χρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τά−

ξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου,

Γενικής Παιδείας, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνστα−

ντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεό−

δωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη − Χελιώτη, έκδοση

Ο.Ε.Δ.Β., 2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο

ΑΙΩΝΑ (1815−1871)

1. Το Συνέδριο Ειρήνης

της Βιέννης (1814−1815) σ. 9−12

2. Τα εθνικά και

φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη σ. 13−15

3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821−

Ένα μήνυμα ελευθερίας

για την Ευρώπη σ. 16−33

4. Το ελληνικό κράτος

και η εξέλιξή του (1830−1881) σ. 34−37

5. Το Ανατολικό Ζήτημα

και ο Κριμαϊκός Πόλεμος σ. 38−40

6. Η Βιομηχανική Επανάσταση σ. 41−43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871−1914)

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής

αποικιοκρατίας σ. 53−56

3. Προσπάθειες

για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας σ. 60−62

4. Εθνικά κινήματα

τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σ. 63−67

5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912−1913) σ. 68−73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ σ. 75−96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

1. Η δεκαετία 1920−1930 σ. 97−100

2. Εσωτερικές εξελίξεις

στην Ελλάδα (1923−1930) σ. 101−103

3. Η διεθνής οικονομική

κρίση και οι συνέπειές της σ. 104−105

4. Η Ελλάδα κατά

την κρίσιμη δεκαετία 1930−1940 σ. 106−108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ σ. 111−138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ σ. 139−165

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής”

της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά.,

έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1. Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης

Παρ. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτή−

ριο της 2ης παραγώγου.

Κεφάλαιο 2 Στατιστική

Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς

την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους».

Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο−

παραγράφους «Εκατοστημόρια», “Επικρατούσα τιμή” και

«Ενδοτεταρτημοριακό εύρος».

Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες

Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος−Ενδεχόμενα.

Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα−εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με

τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι

ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και

δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν

εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπο−

ρούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη

λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλί−

ου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται

στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά

την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαι−

τεί τη χρήση τους.

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ.

κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

1. ΤΟ ΦΩΣ

1.1 Η φύση του φωτός.

1.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά

τη διάδοσή του.

1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρο−

γόνου.

2.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες.

2.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φω−

τονίων.

2.4 Ακτίνες Χ.

3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1 Ιδιότητες των πυρήνων.

3.3 Η ραδιενέργεια. (Εκτός της υποπαραγράφου:

Ρυθμοί διάσπασης – Χρόνος υποδιπλασιασμού. Σελ. 87

– 88)

3.4 Πυρηνικές αντιδράσεις. (Εκτός των υποπαραγρά−

φων: Πυρηνική σχάση, Πυρηνική σύντηξη και το πρόβλη−

μα των πυρηνικών αποβλήτων. Σελ. 91 – 93)

3.5 Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας.

Σημείωση

Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο

φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα – διδακτέα

ύλη.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο “Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό

αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη

Γ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σε−

λίδες 19−21 (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας

1.2, την υποενότητα 1.3.3 (Προβλήματα στη δράση του

ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες

1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).

Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από

την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότη−

τας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή − σελίδες 92−94) και

τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά

προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και

τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση)

της υποενότητας 2.4.4

Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες

119−131).

Σημείωση

Στην εξεταστέα − διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται

τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη

δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών,

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μι−

κρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για

συνθετικές − δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος»,

Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των

Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Α. Εισαγωγή:

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:

σ. 34−39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη.

Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορι−

σμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ:

σ. 40−42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:

α) σ. 49−52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα

πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρω−

ταγόρα…»)

β) σ. 56−57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία

α) σ. 92−93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις,

2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και

τα πρόσωπα του διαλόγου)

β) σ. 96−102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλά−

κων, 12. Οι φιλόσοφοι−βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14.

Οι φαύλες πολιτείες).

γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).

V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):

α) σ. 139−141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης−

Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης

στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος

στη συνέχεια»).

β) σ. 145−149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκα−

λος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην

Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του

δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο»

και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα−

Το τέλος της ζωής του»).

VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151−153

VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178−179

Β. Κείμενα:

Ι. ΠΛΑΤΩΝ

Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13.

ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

και 10.

Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και

20.

ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων

της αττικής διαλέκτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ − ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνα−

σίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου,

έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο

της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής

Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011 (ενότητες 1 − 21).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τά−

ξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ.

Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ−ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)

1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»

2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός

μου»

3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»

4. Ποιήματα για την ποίηση

• Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσω−

νος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.Χ.»

• Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί με αγάπησες»

• Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948»

• Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949»

• Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»

• «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»

• «Στου Κεμάλ το σπίτι»

Σημείωση

Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά−πεζά) που περιλαμ−

βάνονται στην εξεταστέα − διδακτέα ύλη θα διδαχθούν

με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορί−

ζεται από:

α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με

την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λο−

γοτεχνίας και

β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης

και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον

των μαθητών.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄

τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των

Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ.

Φωτιάδη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙ−

ΗΣΗ

Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ.

42−54

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821−1936)

Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844−1880), σ. 70−79

Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880−1909),

σ. 80−88

Δ. Ανανέωση−Διχασμός (1909−1922), σ. 89−98

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821−

1930)

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137

Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914−1922,

σ. 138−143

Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144−152

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σελ. 153−159

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνο−

τουρκική προσέγγιση, σ. 160−162

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163−169

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης

με την Ελλάδα, σ. 206−220

V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα,

σ. 245−254.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη − Γ. Σαββα−

ντίδη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Κείμενα − Γραμματική − Συντακτικό

Τα κείμενα των ενοτήτων 21−50, εκτός των ενοτήτων

22, 26, 33, 35, 39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν

μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περι−

λαμβάνονται σ’ όλες τις ενότητες (21−50) του διδακτικού

εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα − διδακτέα ύλη συμπεριλαμ−

βάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που

περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λα−

τινικά» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη

− Γ. Σαββαντίδη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κα−

τεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου

Α., Ντάνου Γ. κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1−1 Εισαγωγή.

1−2 Περιοδικά φαινόμενα.

1−3 Απλή αρμονική ταλάντωση.

1−4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

1−5 Φθίνουσες ταλαντώσεις.

1−6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

1−7 Σύνθεση ταλαντώσεων.

2. ΚΥΜΑΤΑ

2−1 Εισαγωγή.

2−2 Μηχανικά κύματα.

2−3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2−4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2−5 Στάσιμα κύματα.

2−6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

2−8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2−9 Ανάκλαση και διάθλαση.

2−10 Ολική ανάκλαση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4−1 Εισαγωγή.

4−2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4−3 Ροπή δύναμης.

4−4 Ισορροπία στερεού σώματος.

4−5 Ροπή αδράνειας.

4−6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4−7 Στροφορμή.

4−8 Διατήρηση της στροφορμής.

4−9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4−10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5−1 Εισαγωγή.

5−2 Κρούσεις.

5−3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5−4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ

μεγάλης μάζας.

5−9 Φαινόμενο Doppler.

Σημείωση

Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία

δεν αποτελούν εξεταστέα − διδακτέα ύλη.

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά. έκ−

δοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο

περιοδικός πίνακας, εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26)

και

β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR της παραγρά−

φου 1.5 (σ. 32−35).

Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,

εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της

παραγράφου 3.2 (σ. 99−101) και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131−

137).

Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός:

α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ.

199−200)

β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστε−

ρεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201−214)

γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου

5.3 (σ. 221−222)

δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσε−

ων της παραγράφου 5.3 (σ. 230−236) και

ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ.

237−245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση

(σ. 239−240).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής

Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε−

αδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί

Παρ. 2.1 Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.

Παρ. 2.2 Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.

Παρ. 2.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1 Όριο − Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί.

Παρ. 1.2 Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις− Αντίστροφη συνάρ−

τηση.

Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x0ıR

Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της

υποπαραγράφου «Τριγωνομετρικά όρια»

Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x0ıR.

Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπα−

ράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη»

Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις− Παράγωγος

συνάρτηση.

Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη

του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γι−

νομένου συναρτήσεων.

Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής.

Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογι−

σμού.

Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώ−

ρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

Παρ. 2.8 Κυρτότητα − Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα

μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, του−

λάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του

πεδίου ορισμού τους).

Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες − Κανόνες De l’ Hospital.

Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστα−

σης μιας συνάρτησης.

Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός

Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαρά−

γραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα συνοδεύεται από

πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περι−

λαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες)

Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 3.5. Η συνάρτηση

Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρ−

μογή 3 της σελίδας 348.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα−εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με

τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι

ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και

δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν

εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπο−

ρούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη

λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Εξαιρούνται από την εξεταστέα − διδακτέα ύλη οι

εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογα−

ρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο “Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης του Γενικού

Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου−Μαρίνου

Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π.,

Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».

Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της

γενετικής πληροφορίας».

F(x) =

x f (t)dt

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Αύγουστος 2011 23:37