ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ, Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina   
Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2011 14:45

edugate.gr

Και ενώ όλοι φέτος λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού περιμέναμε την ανακοίνωση των βάσεων νωρίτερα από πέρσι διαψευστήκαμε. Ο κ Κουλαϊδής ανέφερε ότι οι βάσεις πιθανόν να καθυστερήσουν φέτος γιατί είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του μηχανογραφικού.

Πάντως παρόλο που ακούγονται διάφορες ημερομηνίες από αύριο όλες οι ημερομηνίες είναι πιθανές.

Ελπίζοντας ότι γρήγορα θα τερματισθεί η αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους, μετά την  επιτυχία ακολουθεί η διαδικασία των εγγραφών που θα είναι πιθανώτατα  αντίστοιχη με την περσινή.

Η διαδικασία εγγραφής που ίσχυσε πέρσι είναι:

Οι  επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90%)  υποβάλλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

2.  Μέσα στις ίδιες προθεσμίες  υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και  οι εξής υποψήφιοι:    

α) Οι απόφοιτοι Γενικού λυκείου οι οποίοι διακρίθηκαν

στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών,

* Πληροφορικής,
* Φυσικής,
* Χημείας ή Βιολογίας

και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο.

Οι υποψήφιοι αυτοί, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίσουν:

*                   Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας,
*                  της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
*                  της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χημικών,
*                  της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, αντίστοιχα και

ii) Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο  Λύκειο οι υποψήφιοι.

vi) Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής  ή Βιολογίας.β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕοι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).

Οι υποψήφιοι αυτοί, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίσουν:

i) βεβαίωση

* της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε, και

ii) Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με το μάθημα ειδικότητας στο οποίο εξετάζονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και οι πτυχιούχοι Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ για την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα ΤΕΙ.

3. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς  στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.