ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α,Β,Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Εκτύπωση
( 3 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 30 Μάιος 2012 18:48

Με Προεδρικό Διάταγμα αλλάζει ριζικά ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών των Γυμνασίων, τόσο στις εξετάσεις προόδου (διαγώνισμα τριμήνου κλπ.) όσο και στις εξετάσεις του Ιουνίου (προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις).

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το φετινό σχολικό έτος η πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών γίνεται σε 68 Γυμνάσια σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπεται η επέκτασή του σε όλα τα Γυμνάσια.

Παραθέτουμε παρακάτω σημεία του Προεδρικού Διατάγματος που αφορούν το μάθημα της «Δεύτερης Ξένης Γλώσσας» στα Γυμνάσια:

Άρθρο 5
Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών
1. Στα μαθήματα της Αγγλικής και της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:
α) Κατανόηση γραπτού λόγου, β) Κατανόηση προφορικού λόγου και γ) Παραγωγή γραπτού λόγου.
2. Τα θέματα των εξετάσεων είναι για όλες τις τάξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
3. Ο αριθμός των ερωτημάτων που υποβάλλονται στους μαθητές και οι μονάδες βαθμολογίας, ανά ενότητα, έχουν ως εξής:
α) Κατανόηση γραπτού λόγου, είκοσι ερωτήματα (20) και οκτώ (8) μονάδες βαθμολόγησης.
β) Κατανόηση προφορικού λόγου, δεκαπέντε (15) ερωτήματα και τέσσερις (4) μονάδες βαθμολόγησης.
γ) Παραγωγή γραπτού λόγου, δύο έως και πέντε (2−5) ερωτήματα και οκτώ (8) μονάδες βαθμολόγησης.

Ειδικότερα, για τη δεύτερη Ξένη Γλώσσα, τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων στην Α και Β τάξη έχουν ως εξής:
α) Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν σύντομα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης έως και εκατόν πενήντα (150) λέξεων και να απαντήσουν:
αα) σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),
ββ) σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),
γγ) σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3),
β) Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν, έως και τρεις φορές, αδίδακτα κείμενα με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, παρακλήσεις για να κάνει κάποιος κάτι, καταφατικές ή αρνητικές δηλώσεις για ένα ζήτημα, ερωτήσεις για διάφορες πληροφορίες και παραγγελίες φαγητού, συνολικής διάρκειας πέντε (5) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότητα και να απαντήσουν:
αα) σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),
ββ) σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),
γ) Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να:
αα) συμπληρώσουν πέντε (5) ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2) και
ββ) να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως σημείωμα σε φίλο ή γνωστό ή συνταγή ή ανακοίνωση, συνολικής έκτασης εξήντα (60), τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Ειδικότερα, για τη δεύτερη Ξένη Γλώσσα τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ τάξη έχουν ως εξής:
α) Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης εκατό έως και εκατόν πενήντα (100–150), λέξεων και να απαντήσουν:
αα) σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),
ββ) σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),
γγ) σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3),
β) Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν, δύο φορές, αδίδακτα κείμενα με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, αναγγελίες, διαλόγους μεταξύ φίλων ή συνεργατών και τηλεφωνικά μηνύματα, συνολικής διάρκειας έξι (6) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότητα και να απαντήσουν:
αα) σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),
ββ) σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),
γ) Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να:
αα) συμπληρώσουν πέντε (5) ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2) και
ββ) να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως σημείωμα σε φίλο ή γνωστό ή συνταγή ή ανακοίνωση, συνολικής έκτασης εξήντα (60), τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

 

Προεδρικό Διάταγμα: «Αξιολόγηση των μαθητών των Α, Β, Γ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών»

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης των ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών

ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Ιταλικά

 

Α1-
Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού
Ενότητα 2: Παραγωγή Γραπτού
Ενότητα 3: Κατανόηση Προφορικού

Α1+
Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού
Ενότητα 2: Παραγωγή Γραπτού
Ενότητα 3: Κατανόηση Προφορικού

Α2
Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού
Ενότητα 2: Παραγωγή Γραπτού
Ενότητα 3: Κατανόηση Προφορικού

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ