ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2011 ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντίνα   
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 08:28


Ευκαιρίες για «δωρεάν» σπουδές
Τα Νέα - του Χρήστου Κάτσικα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011
   
Οι υποτροφίες στην Ελλάδα διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές. Οι προϋποθέσεις και η διάρκειά τους ποικίλλουν και εξαρτώνται κυρίως από τον φορέα που τις προσφέρει και το επίπεδο σπουδών.

Ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών τις οποίες χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση είναι το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο προκηρύσσει ετησίως υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα χορηγεί και χρηµατικά ποσά για προπτυχιακές σπουδές.

Ωστόσο, πέρα από το ΙΚΥ, υποτροφίεςδίνουν και εκατοντάδες άλλοι φορείς: υπουργεία, πανεπιστήµια, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, κληροδοτήµατα, ιδρύµατα,κυβερνήσεις άλλωνχωρών κλπ.Οι βασικοίπαράγοντεςπου παίζουν ρόλο στην απονοµή των υποτροφιών, σε γενικές γραµµές,είναι οι εξής : ο βαθµός πτυχίου, οι επιδόσεις σε µαθήµατα σχετικά µε τον τοµέα εξειδίκευσηςγια τονοποίο προκηρύσσεταιη υποτροφία, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας, η καταγωγήαπό συγκεκριµένο τόποκαι η οικονοµική κατάσταση.

Πόλος έλξης υποτρόφων Η κρίση, είναι η αφορµή που εκατοντάδες νέοι αναζητούνδυνατότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, µέσω υποτροφιών. Σηµαντικός πόλος έλξης υποτρόφων είναι τα πανεπιστήµια που έχουν και διαχειρίζονται κληροδοτήµατα µε στόχο να δώσουν ευκαιρίες σπουδών στους νέους. Για την απονοµή κληροδοτήµατος,σηµαντικός παράγοντας είναι ο τόπος καταγωγής ή γέννησης. Συνήθως είναι τόποι από όπου κατάγεται, όπου γεννήθηκε ή εργάσθηκε ο κληροδότης και µε τον τρόπο αυτό επιθυµεί να ενισχύσει σπουδαστές σ’ αυτέςτις περιοχές. ∆εν αποκλείεται, όµως, όταν δεν υπάρχει υποψήφιος από τη συγκεκριµένη περιοχή, να επιλεγεί άλλος απόδιαφορετική. Η «ξενάγηση» των ενδιαφεροµένων σε αυτόν τον τοµέα δεν είναι εύκολη, καθώς δεν είναι απολύτως περιγραµµένα όλα τακληροδοτήµατα και οι παροχές υπoτροφιών από έναν φορέα.

Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών

 Το Iδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, το γνωστό στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ως ΙΚΥ ιδρύθηκε το Μάιο του 1951. Οι υπότροφοι που έκαναν µέχρι τώρα χρήση των ευκαιριών που παρέχει ανέρχονται σε χιλιάδες
Σήµερα οι αρµοδιότητες και ευθύνες του Ι.Κ.Υ έχουν αυξηθεί κατά πολύ. ∆ιευρύνθηκαν οι υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών µε την προσθήκη των σπουδών εσωτερικού. Το ΙΚΥ, µετά από επιτυχή συµµετοχή σε διαγωνισµό χορηγεί υποτροφίες και για µεταπτυχιακές σπουδές.

Τρόπος επιλογής υποτρόφων
Στο πλαίσιο των µέτρων λιτότητας και σε συνεννόηση µε το υπουργείο Παιδείας για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 οι υποτροφίεςτου Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ / Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση. Το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών δεν θα προκηρύξει υποτροφίες για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής και για Μεταδιδακτορική Ερευνα στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι ήδη µέσω του ΕΣΠΑ έχει χρηµατοδοτηθεί πολύ µεγαλύτερος αριθµός υποτροφιών από όσες συνήθως χορηγεί το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (849 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες στο πρόγραµµα Ηράκλειτοςκαι πρόγραµµα Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην ΓΓΕΤ).

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»
Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικήςτου υπουργείου Παιδείας για δηµιουργία προϋποθέσεων διεθνών προδιαγραφών στα πανεπιστήµια και στον χώροτης έρευνας και της καινοτοµίας, εφαρµόζεται πρόγραµµαχρηµατοδότησης υποτροφιών του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». Οι συγχρηµατοδοτούµενες υποτροφίες θα αφορούν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

Με την χρηµατοδότηση υποτροφιών του ΙΚΥ µέσω του ΕΣΠΑ δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µία αναβάθµιση της διαδικασίας χορήγησης των υποτροφιών,µε τη χρήση δυνατότητας αξιολόγησης των υποψηφίωναπό αξιολογητές µε διεθνή παρουσία και εµβέλεια επί προτάσεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η προσαρµογή των διαδικασιών στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζει το ΕΣΠΑ θα συντελέσει στην ανάδειξη των ελλήνων ερευνητών σε διεθνές επίπεδο και στην αναβάθµιση της ποιότητας του ερευνητικού έργου που θα παραχθείτα επόµενα χρόνια στη χώρα.

Οι περιορισµένοι εθνικοί πόροι και η υπάρχουσα κρίση προκρίνουν τηνυιοθέτηση πρακτικώνάλλης προσέγγισης και τακτικής,πρακτικών πουθα ανεβάσουν τη χώρα στην κλίµακα των διεθνών αξιολογήσεων και που θα αναδείξουν τους καλούς έλληνες ερευνητές σε παγκόσµιο επίπεδο. Σηµειώνεται ότι στις υποτροφίες για ερευνητικά έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα µας ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και αξιολόγησή τους από διεθνείς αξιολογητές. Στόχος είναι η ουσιαστική καιαποτελεσµατική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να γίνει ένα βήµα καθοριστικό και βιώσιµογια πρόοδο της χώρας στον τοµέα αυτό.

Εγκρίθηκαν ήδη 849 προτάσεις διδακτορικήςέρευνας που είχαν υποβληθεί στο πρόγραµµα Ηράκλειτος ΙΙ ενώ αυτή τη στιγµή αξιολογούνται µέσω της ΓΓΕΤ περίπου 2.500

προτάσεις µεταδιδακτορικής έρευνας.

 

Πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος - ΕΟ∆ (European Space Agency - ESA)

Στο πλαίσιο των µεταβατικών µέτρων που ισχύουν από τη Συµφωνία Προσχώρησης της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆), το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ανακοινώνει την προκήρυξη δέκα θέσεων υποτροφιών για µετεκπαίδευση ελλήνων επιστηµόνων σε θέµατα διαστηµικών εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και έρευνας, στα Κέντρα ESOC, ESRIN & ESTEC, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (European Space Agency – ESA)

για το έτος 2011-2012.

Οι ενδιαφερόµενοι, αφού διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη (http://www.iky.gr/IKY/ content/gr/greek-scholarships/loipes/esa/ announce.doc) του προγράµµατος υποτροφιών, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, µπορούν να προχωρήσουν στη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης συµµετοχής τους στο πρόγραµµα. Χρήσιµες πληροφορίες επίσης παρέχονται στις διαδικτυακές διευθύνσεις http://www.esa.int, http://www.

gsrt.gr και http://europass.cedefop.europa.eu. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στα συναναρτηµένα αρχεία των εκπαιδευτικών ευκαιρειών (Training Opportunity for Greek Trainees) των επιστηµονικών τοµέων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆) / European Space Agency (ESA), για κάθε προσφερόµενη εκπαιδευτική ευκαιρία. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγµατοποιείται καθηµερινά (9:00-15:00) έως της 28/2/2011 στη διεύθυνση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών: Μακρή 1 και ∆. Αρεοπαγίτου, Πρωτόκολλο, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν επίσης να υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής τους και ταχυδροµικά, µε την ένδειξη “Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα του ΙΚΥ, υπόψη κας Γ. Κρέζου” στην παραπάνω ταχ. διεύθυνση. Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδροµικά, εµπρόθεσµες θα θεωρηθούν όσες θα φέρουν ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου έως 28/2/2011.

 

Αλλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

 Iδρυµα Fulbright
Αµερικανικό ίδρυµα, το οποίο χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σεαποφοίτους ελληνικών πανεπιστηµίων. Πήρε το όνοµά του από τον ιδρυτή του, γερουσιαστή Ουίλιαµ Φούλµπράϊτ. Λειτουργεί από το 1946, συνεισφέρονταςσε ανταλλαγές φοιτητών. Σκοπός του, όπως αναφέρεται στο επίσηµο site, είναι να διευρύνει την αµοιβαία συνεννόηση ανάµεσα στις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα κράτη της Γης. Το πρόγραµµα υποτροφιών του έχει τεθεί σε ισχύ σε περισσότερες από 130 χώρες.

n ∆είτε τα προγράµµατα υποτροφιών 2011/12 για έλληνες πολίτες: http://www.fulbright. gr/news_20.11.2010_greek.

html Πληροφορίες
n ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ∆ιεύθυνση Βασ. Σοφίας6, 1ος όροφος 106 74 Aθήνα Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα - Παρασκευή 10:00 πµ - 2:30 µµ Τετάρτη κλειστά για το κοινό Tηλ. 210 724 1811 Fax 210 722 6510 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. n ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ιεύθυνση Βενιζέλου 4, 3ος όροφος 546 24 Θεσσαλονίκη Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα - Παρασκευή 10:00 πµ - 2:30 µµ Tηλ. 2310 242 904, Fax 2310 257 410 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. n Για πληροφορίες σχετικά µε σπουδές στις ΗΠΑ επικοινωνήστε µε:

1. ΑΘΗΝΑ Tηλ. 210 724 1811 & 210 724 1812, εσωτ. 1

Fax 210 722 6510 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Tηλ. 2310 242 904 Fax. 2310 257 410 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. n Για πληροφορίες σχετικά µε το ελληνικό πρόγραµµα υποτροφιών επικοινωνήστε µε:

ΑΘΗΝΑ Tηλ. 210 724 1811 & 210 724 1812, εσωτ. 3

Fax 210 722 6510 e-mail greekprogram@ fulbright.gr n Για πληροφορίες σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα υποτροφιών επικοινωνήστε: 1. ΑΘΗΝΑ
Tηλ. 210 724 1811 & 210 724 1812, εσωτ. 1

Fax 210 722 6510 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Tηλ. 2310 242 904 Fax 2310 257 410 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. n Πληροφορίες εξετάσεων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ The Fulbright/Prometric Test Center Ιδρυµα Fulbright ∆ιεύθυνση Βενιζέλου 4, 3ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη Tηλ. 2310 242 904 Fax 2310 257 410 0 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ιδρυµα Λάτση
Το Ιδρυµα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση συστάθηκε το έτος 1967 από τον Ιωάννη Λάτση µε στόχο να προάγει την εκπαίδευση των νέων που κατάγονταιαπό τον Νοµό Ηλείας. Το Ιδρυµα µεταξύ άλλων, παρέχει υποτροφίες για:

n Προπτυχιακές σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) της χώρας µας n Μεταπτυχιακές σπουδές στη χώραµας ή στο εξωτερικό, σε φοιτητές που διατέλεσαν προπτυχιακοί υπότροφοι του Ιδρύµατοςκαι διακρίθηκανγια την επίδοσή τους,για τηναπόκτηση Μεταπτυχιακού∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master’s)ή και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (PhD).

Πληροφορίες
n Για αναλυτικότερεςπληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοινα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος www.latsisscholarships.gr ή ναεπικοινωνήσουν απ’ ευθείας µε τη Γραµµατεία.

Tηλ. 210-80.10.331 e-mail info@latsis-schola rships.gr.

Ιδρυµα Κόκκαλη
Το Ιδρυµα Κόκκαλη στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων έχειδηµιουργήσει ένα πρόγραµµα υποτροφιών για άτοµα µε εξέχουσες διακρίσεις που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδέςτους στο Κέντρο Αριστείας Athens Information Technology στον τοµέατης Ερευνας και της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.

Το Athens Information Technology (AIT) αποτελεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο αριστείας στον τοµέα των τεχνολογιών και του management των τηλεπικοινωνιών και ιδρύθηκε το 2001 από τον όµιλο εταιρειών INTRACOM. Φιλοδοξία της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δηµιουργίαενός κέντρου αριστείας αποτελούµενο από έλληνες επιστήµονες και µηχανικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στον τοµέα της τεχνολογίας. Συγκεκριµένα το ΑΙΤ στοχεύει:

n στη δηµιουργίαενός κέντρου αριστείας για την έρευνα και την εκπαίδευση στους τοµείς software engineering, telecommunications/ networking, embedded Systems and electronics n στην ανάπτυξη και προώθηση της επιστηµονικής γνώσης καθώς και εκπαίδευση επαγγελµατιών ικανών να διακριθούν µε τα τεχνολογικά τους επιτεύγµατα.

Tο AIT έχει συνάψει συµφωνία συνεργασίας µε το Carnegie Mellon University (CMU) και το Information Networking Institute (INI) τουCarnegie Mellon δηµιουργώνταςένα από κοινού πρόγραµµα εκπαίδευσης το Master of Science in InformationNetworking (MSIN). Το πρόγραµµα αυτό βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του τρέχοντος MSIN που διοργανώνεται από CMU / INI και προσφέρεταιστην Ευρώπη αποκλειστικά από το ΑΙΤ.

Για το πρόγραµµα υποτροφιών του ΙδρύµατοςΚόκκαλη δεκτές γίνονται οιαιτήσεις υποψηφίων από τη Βουλγαρία, τον Λίβανο, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Ισπανία για ένα από τα ακόλουθα προγράµµατα : MSc in Information Networking (MSIN), MScin InformationTechnologies andTelecommunications Technologies (MSITT),MSc in Management of Business, Innovation and Technology (MBIT).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο αναγνωρισµένο από τη χώρα τους επίσηµο έγγραφο της ακαδηµαϊκής τους εµπειρίας καθώς και αποδεικτικό έγγραφο της οικονοµικής τους κατάστασης. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα του προγράµµατος και το συνολικό κόστος ασφάλισης.

Πρόγραµµα Υποτροφιών Κόκκαλη στο Πανεπιστήµιο Harvard
Βασική στόχευσητου Προγράµµατος Υποτροφιών Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντροανατολική Ευρώπη είναι να δώσει την ευκαιρία σε αυριανούς ηγέτες, σε δηµόσια στελέχη, καθώς και σε ανθρώπους µε σηµαντικές περγαµηνές στο πεδίο µελέτης τους και οι οποίοι δεσµεύονται να ενδυναµώσουν το δηµόσιο τοµέα στην περιοχή τους, να εκπληρώσουν µεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης John F. Kennedy του Πανεπιστηµίου Harvard.

Πληροφορίες
n Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µετο πρόγραµµα υποτροφιών Κόκκαλη επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.hks.harvard. edu/kokkalis/educational_ opportunities.html ∆ιεύθυνση Αδριανείου 2, 115 25 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. 213 0004901-2 Fax 213 0004905 E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ιδρυµα Λίλιαν Βουδούρη
Κάθε χρόνο δίδονται υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µε ελληνική υπηκοότητα και άριστηγνώση της γλώσσας εργασίας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε όλους τους κλάδους. Συνήθως την περίοδο Ιανουάριος - Μάρτιος κάθεέτους βγαίνει η προκήρυξη γιατο επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Νίκης 16, ( 7ος όροφος) Σύνταγµα Tηλ.

210 3224127 Site www.lilianvoudouri.gr Κοινωφελές Ιδρυµα Α.Σ. Ωνάσης
Το Ιδρυµα έχει καθιερώσει από το 1978 τη χορήγηση υποτροφιών κατ’ έτος σε Έλληνες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µόνο για διδακτορικές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Tο έτος 1998 το Ιδρυµα θεσµοθέτησε και πρόγραµµα χορηγήσεως υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές Ελλήνων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα. Tο έτος 2001 το Ιδρυµα θεσµοθέτησε πρόγραµµα χορηγήσεως υποτροφιών σε Έλληνες γιαµεταπτυχιακές σπουδές (1ουκύκλου)

σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα.

Παράλληλα,το Ιδρυµα προκηρύσσει κατά καιρούς ειδικά προγράµµατα ερευνών στην Ελλάδα µε συγκεκριµένη θεµατολογία καθώς και κοινωνικά προγράµµατα µετεκπαιδεύσεως δηµοσίων υπαλλήλων ή προσωπικού κοινωνικών φορέων στο εξωτερικό. Χορηγούνται επίσης υποτροφίες σε καλλιτέχνες όλων των κατευθύνσεων, οι οποίοι επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν είτε µετεκπαίδευση σε Σχολές,Ακαδηµίες ήΕργαστήρια του εξωτερικού είτε αντίστοιχες πανεπιστηµιακές µεταπτυχιακές σπουδές. Το Ιδρυµα χορηγεί υποτροφίες εσωτερικού σε εφήβους και νέους αθλητέςµε δυνατότητες διακρίσεως σε Πανελληνίους και ∆ιεθνείς Αγώνες, για τη βελτίωση του προπονητικού τους προγράµµατος. Η ετήσια πρoκήρυξη χoρηγήσεως υπoτρoφιών γνωστoπoιείται µε ειδική καταχώρηση στoν Τύπo. Για το 2011/12 το ίδρυµα προκήρυξε ήδη το πρόγραµµα υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ (∆είτε σχετικά στο http://www.onassis.gr/scholars/ gr/prokex2011general.pdf) Για το 2012/13 η προκήρυξη θαγίνει το φθινόπωρο του 2011. Η επιλoγήτων υπoψηφίων γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος βάσειπροτάσεων συµβούλων της επιλογής του Ιδρύµατος (καθηγητές, επιστήµoνες, καλλιτέ χνες καιάλλες πρoσωπικότητες της επιστηµoνικής, πoλιτισµικής, oικoνoµικής, κoινωνικής και αθλητικής ζωήςτoυ τόπoυ).Η συµµετoχή των συµβούλων στις επιτρoπές είναιτιµητικήκαιη πρoσφoρά τoυς εθελoντική. Ηδη oρισµένoι εκ των υπoτρόφων τoυ Iδρύµατoς, πoυ κατέχoυν πλέoν καθηγητικές θέσεις σε Πανεπιστήµια (άνω των 100), συµµετέχoυν στις επιτρoπές αυτές. Oι υπoτρoφίες πoυ πρoσφέρoνται κάθε χρόνoξεπερνoύντις 150(για σπουδές στο εσωτερικό και το εξωτερικό) και τo ύψoς της µηνιαίας χoρηγίας πρoσαυξάνεται κατά περίπτωση,για ορισµένες κατηγορίες υποτρόφων ανάλογα µε την oικoνoµικήκατάστασητoυ υποτρόφου και της oικoγενείας τoυ.

 

Iδρυµα Μποδοσάκη

Οι υποτροφίες τουιδρύµατος δίδονται για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και τοεξωτερικόσε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ για θετικές επιστήµες, όπως π.χ. ∆ιοίκησηΕπιχειρήσεων, Περιβαλλοντικές Επιστήµες κα.Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως τωνυποτροφιών ορίζονται: Η ελληνική ιθαγένεια τωνυποψηφίων, η περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα των υποψηφίων γιανα αντιµετωπίσουν µεταπτυχιακέςσπουδές, ηγνώση της γλώσσας της χώρας,στην οποίαεπιθυµούν να σπουδάσουν.

Η γνώση αυτή να προκύπτει από το πτυχίο Proficiency ή TOEFL µε 550 (215) τουλάχιστον µονάδες, IELTS 6,5 για τις αγγλόφωνες χώρες, τουλάχιστον το Superieur III ή Sorbonne II για γαλλόφωνες χώρες καιτο Mittelstuffe II µε άριστα για γερµανόφωνες χώρες. Ο µέσος όρος βαθµολογίας τωνµαθηµάτων των ετών σπουδών για τοντελειόφοιτο καθώς και ο βαθµός πτυχίου γιάτον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8 για όλες τις σχολές των Ελληνικών πανεπιστηµίων, η αναφοράBien (16/20) γιά τα γαλλικά πανεπιστήµια, First Class Honours, γιατα αγγλικάπανεπιστήµια, 3,2 µόρια στα 4 γιά τα αµερικανικά πανεπιστήµια και Sehr Gut (1.5

) γιάτα γερµανικά πανεπιστήµια.

Η ηλικία των υποψηφίων να µην είναι µεγαλύτερη των 30 ετών και των ιατρών µεγαλύτερη των 35.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα, 6ος όροφος Tηλ. 2103237804 Site www.bodossaki-founda tion.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο προσφέρει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για παιδαγωγικά σεµινάρια µικρής διάρκειας (15 ηµερών). Οι υποτροφίες αυτές, απευθύνονται στους καθηγητές της γαλλικής γλώσσας που διδάσκουν στο ελληνικό δηµόσιο. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται µε σκοπό την παρακολούθηση ενός σεµιναρίου διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στη Γαλλία.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, το ελληνικό υπουργείο Παιδείας (διεύθυνση ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων) στέλνει µία εγκύκλιο σε όλα τασχολικά ιδρύµατα, στην οποία αναφέρονται οι απαιτούµενοι όροι και η διαδικασία που πρέπεινα ακολουθηθεί για την υποβολή υποψηφιοτήτων κατά το τρέχον έτος.

Επίσης οι φοιτητές πουεπιθυµούν να επωφεληθούν από υποτροφίεςγια τις σπουδές τους στη Γαλλία, όποιο και αν είναι το επίπεδο σπουδών τους, µπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράµµατα στα πανεπιστήµιά τους. Πληροφορίες
Site www.info-europe.fr, www.socrates.fr, www.cnous.fr e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ∆ιεύθυνση Σίνα 24, Αθήνα Tηλ.

210-3624301-5, 210-3398666,210-3398674 Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα καιτο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το 2011 του προγράµµατος υποτροφιών Crédit Agricole International Talents, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας (MAEE) και την Crédit Agricole S.A., της οποίας θυγατρική είναι η Εµπορική Τράπεζα στην Ελλάδα.

Για την ακαδηµαϊκή χρονιά 2011/2012, το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε 10 φοιτητές προερχόµενους από 7 διαφορετικέςχώρες (Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ [Κίνα], Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία, Σερβία και Σιγκαπούρη) να παρακολουθήσουν έναµεταπτυχιακό πρόγραµµα ενός έτους στη Γαλλία σε επιστηµονικά πεδία και ιδρύµατα πολύ υψηλού επιπέδου που έχουν επιλεχθεί µε προσοχή.

Τα εν λόγω γαλλικά ιδρύµατα είναι τα εξής : n Ecole Centrale Paris n Ecole Polytechnique n ESCP Europe n ESSEC Business School n HEC Paris n Sciences Po - Paris n Université Paris - Dauphine Οι επιλεγµένοι τοµείς είναι οι εξής : n Οικονοµικά n Αξιολόγηση Επιχειρηµατικού Κινδύνου n Μάρκετινγκ n Επικοινωνία n Ανθρώπινοι πόροι Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (όροι συµµετοχής, προτεινόµενα προγράµµατα σπουδών, έγγραφα που είναι απαραίτητο ναεπισυναφθούν µε τις υποψηφιότητες), καθώς και ο φάκελος υποψηφιότητας που πρέπει να συµπληρωθεί είναι διαθέσιµα στον ιστότοπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών στη διεύθυνση: http://www.ifa.gr Πληροφορίες
Η χορήγηση µιας υποτροφίας Crédit Agricole International Talents περιλαµβάνει µια υποτροφία 12.000 ευρώ, υποχρεωτική πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης στον όµιλο της Crédit Agricole στη Γαλλία και ενδεχόµενη ευκαιρία σταδιοδροµίας µέσα στην εταιρεία.

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί στις 24 Μαρτίου 2011. Οι ολοκληρωµένοι φάκελοι υποψηφιοτήτων (ηλεκτρονικά αρχεία) πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην εξής διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Πανεπιστηµιακής και Επιστηµονικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα: Κος Edouard WIEGERT (210 33 98 735, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

 

Υποτροφίες της PwC

Η εταιρεία παροχής συµβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών PricewaterhouseCoopers (PwC) προκηρύσσει κάθε χρόνο υποτροφίες ύψους 4.500 ευρώ η κάθε µία. Τα γνωστικά αντικείµενα των υποτροφιών, για φοιτητές µεταπτυχιακού προγράµµατος, είναι Οικονοµικές Σπουδές ή ∆ιοικητική Επιστήµη ή Τεχνολογία. Τα κριτήρια επιλογής είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ µε βαθµολογία άνω του 7 ή αντίστοιχη βαθµολογία σε αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο του εξωτερικού, η οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων να αντιµετωπίσουν µεταπτυχιακές σπουδές και η εγγραφή σε πρόγραµµα τέτοιων σπουδών σε ΑΕΙ.

Πληροφορίες
Tηλ. 210-6874028

Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Υποτροφίες στην έρευνα και τεχνολογία για διδακτορική διατριβή ή µεταδιδακτορικό στο πλαίσιο του προγράµµατος ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε ερευνητές αναγνωρισµένης αξίας.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Μεσογείων 14-18 Tηλ. 210. 69.11.122

COSMOTE

H COSMOTE προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραµµα υποτροφιών για 10πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ όλων των κλάδων (10 υποτροφίες ύψους 12 χιλιάδων ευρώ η κάθε µια για πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα).

Πληροφορίες
n Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίεςκαι την παραλαβή των σχετικών εντύπων από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων & ΜΜΕ Tηλ. 2106177263 Site www.cosmote.gr/schola rships e-mail MediaRelations@ cosmote.gr και tspiliotis@ cosmote.gr

Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών

Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύµατος (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Ελληνικής καιΡωµαϊκής Αρχαιότητας, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χηµείας, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας και Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας) προκηρύσσουν θέσεις για µεταπτυχιακούς υποτρόφους, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κων/ νου 48 - Αθήνα Tηλ. 210. 72.29.811 - 15

Υπουργείο Εργασίας

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.

Χορηγείυποτροφίες κάθε χρόνογιαµεταπτυχιακές σπουδές.

Πληροφορίες ∆ιεύθυνση Εθν. Αντιστάσεως 8 - Τράχωνες Tηλ. 210. 99.29.888

Ευγενίδειο Ιδρυµα

Προκηρύσσονται υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Συγγρού387, Καλλιθέα Tηλ. 210-9411181

Ακαδηµία Αθηνών

 ΗΑκαδηµία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, µεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτηµάτων, τα οποία διαχειρίζεται. Οι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν προκήρυξης, στην οποία αναφέρονται µεταξύ άλλων οι κλάδοι σπουδών, τοποσό και η διάρκειατης υποτροφίας, ο αριθµός των υποτροφιών, η διαδικασία επιλογής και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που προβλέπει η συστατική πράξη του κληροδοτήµατος και η σχετική µε τα κληροδοτήµατα νοµοθεσία.

Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται σαράντα πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέραέναρξης του διαγωνισµού ή την ηµέρα επιλογής δύοφορές σεδύο (εφηµερίδες κατά προτίµησηηµερήσιες. Ηπροθεσµία υποβολήςαιτήσεωνείναι δέκα πέντε πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα στην προκήρυξη ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού (ή την ηµέρα επιλογής προκειµένου για διαδικασία χωρίς διαγωνισµό). Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται κατά κανόνα µε γραπτό διαγωνισµό αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επιλογής άνευ διαγωνισµού, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.

Μεταξύ των γενικών προϋποθέσεωνσυµµετοχής στις διαδικασίες επιλογής είναι η κατοχή εκ µέρους των υποψηφίωναπολυτηρίου λυκείου (προκειµένου γιαυποτροφία πουαφορά προπτυχιακές σπουδές) ή πτυχίου τµήµατος ελληνικού Πανεπιστηµίου (προκειµένου γιαυποτροφίαπου χορηγείται για µεταπτυχιακές σπουδές), µε βαθµό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης ναέχουν ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή και να µην έχουν συµπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίαςτους (µε εξαίρεσησυγκεκριµένα κληροδοτήµατα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας).

Οι κλάδοι σπουδών, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, καθορίζονται από τη θέλησητων δωρητών, οι οποίοι διαθέτουν στην Ακαδηµία τιςπεριουσίεςτους µεσκοπό τηχορήγηση υποτροφιών.

Πληροφορίες n Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στα Γραφεία της Ακαδηµίας Αθηνών ∆ιεύθυνση Σόλωνος 84- 5ος όροφος Τηλ. 210 36.64.736) Site www.academyofathens.gr Τρεις Υποτροφίες από την Ακαδηµία Αθηνών για µεταπτυχιακές σπουδές σε Κλάδους της Αρχαιολογίας Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας υποτροφίας στον κλάδο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και δύο υποτροφιών στο κλάδο της Κλασσικής Αρχαιολογίας για µεταπτυχιακές σπουδές, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτηµάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Πληροφορίες Καταληκτική ηµεροµηνία 21-02-2011 Τηλ. 210 3664736

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

 Χορηγείυποτροφίες κάθε χρόνο για αθλητές, φοιτητές και µαθητές. Οι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 τουλάχιστον των µαθηµάτων και οι µαθητές να έχουν µέσοόρο τουλάχιστον.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Πανεπιστηµίου 25, Αθήνα Tηλ.

210.32.94.178

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Οι υποτροφίες χορηγούνται για καθαρά εκκλησιαστικούς σκοπούς προς δηµιουργία στελεχών της εκκλησίας είτε σε έλληνες κληρικούς ή υποψηφίους κληρικούς για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε αλλοδαπούς ορθοδόξους ή και µη ορθοδόξους για θεολογικές σπουδέςστην Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ιδιότητα κληρικού ή υποψήφιοι κληρικοί.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Ιωάννου Γενναδίου 14 – Αθήνα Tηλ. 210 7239104 n ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ (οικονοµικά βοηθήµατα) ∆ιεύθυνση Αγ. Φιλοθέης & Ναυάρχου Νικοδήµου Tηλ. 210 3352343, 210 3352321, 210 3352351

Μητροπόλεις

n ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ Ταµείο Υποτροφιών Ι. Μ. ∆ηµητριάδος, Πνευµ. Κέντρο ∆ιεύθυνση Κ. Καρτάλη 152, Βόλος Tηλ. 24210 28833 n ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευαγές Ταµείο Υποτροφιών «Μητροπολίτου Χρυσοστόµου Α’» ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 3 Tηλ. 26950 22233 n ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιωαννίνων ∆ιεύθυνση Πατ. Ιωακείµ Γ΄ 10 n ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ KAI ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ιδρυµα Υποτροφιών «Χρ. Λορετσάνου» ∆ιεύθυνση Ρωµανιώλη 43 Tηλ. 26910 21776 n ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πνευµατική ∆ιακονία και φοιτητική Πρόνοια ∆ιεύθυνση Μητροπολίτου Μελετίου 13, Καλαµάτα Tηλ. 27210 22455 n ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ KAI ΣΠΑΡΤΗΣ Πρόγραµµα παροχής υποτροφιών, υπό του Ι. Προσκυνήµατος του Αγ. Νεκταρίου.

Tηλ. 27310 26580 n ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Κληροδότηµα «Γ. Βοστάνη» µε 36 υποτρόφους σε πανεπιστήµια Ελλάδας και εξωτερικού. Tηλ. 22510 28874 n ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταµείο Ευποιίας, Υποτροφιών, Εκκλησιαστικής ∆ράσεως και ∆ιαδόσεως Χριστιανικού Εντύπου Tηλ. 210 4514833 n ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Κοινοφελές Ιδρυµα Υποτροφιών «Ο Αγιος Μάξιµος ο Οµολογητής», Σέρρες Tηλ. 23210 23661 n ΣΥΡΟΥ 1. ∆ωροθέειον Ιδρυµα Υποτροφιώ ν Σπουδαστών Σύρου ∆ιεύθυνση Ερµούπολη Tηλ. 22810 83013 2. ∆ωροθέειον IδρυµαΥποτροφιών Σπουδαστών ∆ιεύθυνση Ι Μ. Τουρλιανής, Μύκονος Tηλ. 22890 71249 n ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ταµείο Εκκλησιαστικών Υποτροφιών ∆ιεύθυνση Καβάλα Tηλ. 2510 225187 n ΦΛΩΡΙΝΗΣ Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Προστασίας Νεότητος «Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος», (οικονοµικά βοηθήµατα)

∆ιεύθυνση Μητροπόλεως 3 Tηλ. 23850 28861

Ιδρυµα Λεβέντη

Ανακοινώνονται τονΜάιοΙούνιο.

Πληροφορίες
Tηλ.

210-6165232,25 Site www.leventisfoundation. org

Ωδείο Φίλιππος Νάκας

Χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές ξύλινων και χάλκινων πνευστών για σπουδές στο εξωτερικό ύστερα απόσχετικό διαγωνισµό.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Ιπποκράτους 41, 10680, Αθήνα Tηλ.

210-3644297

Βρετανικό Συµβούλιο

Κάθε χρόνοπροσφέρονται υποτροφίες σε νέους έλληνες δικηγόρους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη Βρετανία, και συνεργασίας µε άλλους νέους Ευρωπαίους επαγγελµατίες.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα Tηλ.

210 369 2342 Fax.

210 361 4658 e-mail katy.yakoumaki@ britishcouncil.gr Tηλ. 2310 378 314 Fax. 2310 282 498 e-mail chrysoula.melidou@ britishcouncil.gr ∆ιεύθυνση Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 17, Αθήνα

Ιδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Χορηγούνταιµεταπτυχιακές υποτροφίες γιασυνέχιση σπουδών στο εξωτερικό στους κλάδους: Πολιτισµός και περιβάλλον, σύγχρονες τεχνολογίες και πολιτισµική κληρονοµιά και αγιογραφία. Η προκήρυξη κάθε υποτροφίας του Ιδρύµατος γίνεται γνωστή γύρω στα µέσα ∆εκεµβρίου κάθε έτους µε την φροντίδα της Επιτροπής Υποτροφιών, µέσω σχετικής καταχώρησης στον κυριακάτικο Τύπο. Προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων µε πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση µηνιαίουχρηµατικού ποσού (750 ευρώ) το οποίο ο υπότροφος διαθέτει κατά την κρίσητου. Σε περίπτωση πουο υπότροφος επιλέξει να πραγµατοποιήσει τις µεταπτυχιακές σπουδές του σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, το µηνιαίο ποσό των 750 ευρώ δίνεται στο νόµισµα της χώρας αυτής σύµφωνα µε την ισοτιµία που θα ισχύει την ηµεροµηνία του πρώτου εµβάσµατος.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Αραβαντινού 6, Αθήνα Tηλ. 210-7252895-6, Site www.goulandris.gr/ ypotrofies.htm

Ιδρυµα Βαρδινογιάννη

Χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε υποψηφίουςπου έχουν καταγωγή από Κρήτη. Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Ηρόδοτου Αττικού 12Α, Μαρούσι Tηλ. 210-8093386

Ιδρυµα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή

Το ΊδρυµαΠαναγιώτη και Εφης Μιχελή έχει σκοπό σύµφωνα µε το ιδρυτικό Π.∆. (ΦΕΚ 39/τ. Α΄/1.3.1979) τη «… µελέτη, προαγωγή και διάδοση της αισθητικής και της φιλοσοφίας της τέχνης και των αισθητικών θεµάτων…». Συνεπώς, οι υποψήφιοι πρέπει να ενδιαφέρονται για µεταπτυχιακές σπουδές στις περιοχές της Αισθητικής, της Φιλοσοφίας της Τέχνης και της Θεωρίας της Τέχνης γενικότερα, όπως προσδιορίζεται στο ανωτέρω Π.∆. Το Ιδρυµα Μιχελή επιχορηγεί τα αντίστοιχα ΑΕΙ από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997, τα οποία είναι αρµόδια και για την τελική επιλογή των υποτρόφων. Τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων ορίζονται από τα ΑΕΙ που επιχορηγούνται και προφανώς έχουν σχέση µε την επίδοση και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων. Οι υποτροφίες αυτές προκηρύσσονται ετησίως στην µνήµη των ιδρυτών-δωρητών αείµνηστων Παναγιώτη και Εφης Μιχελή. Το ∆.Σ. του Ιδρύµατος Μιχελή καθορίζει ανά έτος τον συνολικό αριθµό υποτροφιών και τους κλάδους για τους οποίους θα δοθούν υποτροφίες, σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ, διάρκειας ενός έτους για την εκπόνηση µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό.

Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 79 Tηλ.

210 72 18 626, Fax. 210 72 18 626 e-mail info@michelisfounda tion.gr Site www. michelisfoundation.gr

Ιδρυµα Γεράσιµος Λύχνος

Ενωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών Yποτροφίες σε επαγγελµατίες δηµοσιογράφους ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Ακαδηµίας 20 Tηλ. 210-3632601, 5

Ιδρυµα Προποντις

Χορηγούνταιυποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και το εσωτερικό στους κλάδους : Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ιατρική, Βιολογία, Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήµες. Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Φίλωνος137, 18536 Πειραιάς Tηλ. 2104589900 Site www.Proppondis.gr

Ευγενίδειο Ιδρυµα

Προκηρύσσονται υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. Πληροφορίες
∆ιεύθυνση Συγγρού387, Καλλιθέα Tηλ. 210-9411181