Θέση Εργασίας για Καθηγητή Ιταλικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 18:12

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ:

Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση μερικής απασχόλησης με έναρξη από το Εαρινό Εξάμηνο 2020 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα επόμενα δύο εξάμηνα (συνεχόμενα ή μη), σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας από το Εαρινό Εξάμηνο 2020 με δυνατότητα ανανέωσης για τα επόμενα δύο εξάμηνα. Η τελική εργοδότηση εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν στα προγράμματα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι/Οι υποψήφιες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters) στη Διδακτική της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας ή στην Ιταλική γλώσσα ή Φιλολογία ή σε παρεμφερές κλάδο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διδασκαλίας κάθε μαθήματος γλώσσας προπτυχιακού επιπέδου είναι 3 ώρες εβδομαδιαίως επί 15 εβδομάδες για τα Χειμερινά και 16 εβδομάδες για τα Εαρινά Εξάμηνα, και 6 ώρες εβδομαδιαίως επί 7 εβδομάδες για τα Θερινά Εξάμηνα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα διδάξουν μαθήματα βάσει των αναγκών διδασκαλίας που θα προκύψουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μasters) στη Διδακτική της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας ή στην Ιταλική Γλώσσα ή Φιλολογία ή σε παρεμφερή κλάδο.

 Εμπειρία στη Διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω προσόντα:

 Πρώτο πτυχίο στη Διδακτική της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας ή στην Ιταλική Γλώσσα ή Λογοτεχνία ή σε παρεμφερή κλάδο.

 Εμπειρία στη διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας σε αναγνωρισμένο ίδρυμα δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

 Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως: (α) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 χρόνων, (β) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας (π.χ. περιγραφές μαθημάτων [syllabi], βιβλιογραφία, αξιολογήσεις μαθημάτων και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων), (γ) συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς.

 Γνώση δύο ξένων γλωσσών επιπρόσθετα της μητρικής.

 Ενδιαφέρον για διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα 40 ευρώ για κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε 60 ευρώ για κατόχους Διδακτορικού τίτλου σπουδών. Από τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτουμένου στα διάφορα Ταμεία του κράτους. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

Ι. Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και επιπλέον στη γλώσσα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.

ΙΙ. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Ιταλική με μετάφραση στην αγγλική ή ελληνική.

ΙΙΙ. Αντίγραφα των Πτυχίων με μετάφραση στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου χρειάζεται. (Κατά τη διαδικασία πρόσκλησης σε συνέντευξη των υποψηφίων ενδέχεται να ζητηθούν τα πρωτότυπα των τίτλων σπουδών και πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μεταφράσεων)

ΙV. Περιγραφή 2 μαθημάτων «Syllabi» επιπέδου Β1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας.

V. Δύο (2) συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και σταδιοδρομία. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/αιτήτριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Οι αιτητές/αιτήτριες δεν είναι απαραίτητο να έχουν την Ελληνική ως τη μητρική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα κληθούν από Ειδική Επιτροπή να παρουσιαστούν για προσωπική συνέντευξη, στην οποία θα χρειαστεί να παρουσιάσουν δειγματικό μάθημα διάρκειας 45 λεπτών σε χρονικό περιθώριο 10 λεπτών.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί εργάζεται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοί έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αιτήσεως, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Τα πιο πάνω πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF μέχρι και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 η ώρα 14.00, στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο τηλ.: + 357 2289 2901.

http://langce.ucy.ac.cy/

https://italianoascuola.blogspot.com/2019/12/blog-post.html