Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8». Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 11 Αύγουστος 2012 08:00

www.xenesglosses.eu

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αθήνα 10 Αυγούστου 2012

Αρ.Πρωτ.602/10/21977

Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων:
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8».

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καλεί τους Δήμους που έχουν ανταποκριθεί και έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), για την Ίδρυση και Λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία και την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8». Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Για την Προγραμματική Σύμβαση θα ληφθούν υπόψη.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

2. Η απόφαση Ίδρυσης των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της Υπηρεσιακής Μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης ή Νομικού Προσώπου του Δήμου όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία (άρθρο 8 , παρ.4, περ. α του Ν.3879/2010 ΦΕΚ 163Α/21-09-2010)

3. Τα θεματικά Πεδία Εκπαίδευσης που θα επιλέξει ο Δήμος

4. Ο αριθμός των τμημάτων που προβλέπεται να λειτουργήσουν (βλ. παράρτημα 1)

5. Ο πληθυσμός και οι ανάγκες του Δήμου (βλ. παράρτημα 1)

Οι Προγραμματικές Συμβάσεις ενδεικτικά θα αφορούν:

• Στα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν,

• Στην ακριβή κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

• Στη διάθεση και κατανομή του προσωπικού,

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος αναλαμβάνει:

1. την διάθεση των ορισμένων στο Σύμφωνο Συνεργασίας Δήμου – Γ.Γ.Δ.Β.Μ. α) χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης και β) Υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου

2. την επιλογή των Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας που θα υλοποιηθούν στο Κ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρ. 1)

3. την υποβολή προτάσεων για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που επιθυμεί να υλοποιηθούν στο Κ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρ. 1)

4. την πρόβλεψη – αριθμό ανάπτυξης τμημάτων μάθησης στο Κ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρ. 2)

5. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο

6. την υποδοχή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευομένων

7. την επιλογή των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του προσωπικού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

8. την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

1. την πρόσληψη, καθοδήγηση παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαιδευτές)

2. την κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των τμημάτων των Κ.Δ.Β.Μ.

3. την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. (Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών κλπ)

4. τη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. και των εγκεκριμένων Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 131 1501, 213 131 1503, 213 131 1505

Ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της πρόσκλησης, καλείται να συμπληρώσει τους ακόλουθους πίνακες και να τους αποστείλει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

(…)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1.Τα βασικά θεματικά πεδία στα οποία κινούνται τα παρεχόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας είναι:

Α. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: Οικονομίας, Αγορών, Κατανάλωσης, Συναλλαγών, Τραπεζικού Συστήματος, κ.ά.)

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης της Επιχειρηματικότητας)

3. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: Οικολογίας, Περιβάλλοντος, Πράσινων Επαγγελμάτων, κ. ά. )

Β. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών)

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Ανάληψης Κοινωνικών Δράσεων, Ενίσχυσης Σταδιοδρομίας, κ. ά.)

4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, Τσιγγάνων, κρατουμένων, μουσουλμανικής μειονότητας κ.ά.)

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Συμβουλευτικής Γονέων, Σύνδεσης Σχολείου Οικογένειας, Διαφυλικών Σχέσεων κ.ά.)

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Εικαστικών τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Λαογραφίας κ.ά.)

7. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Διατροφής, Υγείας, Εθελοντισμού, Αλφαβητισμού κ.ά)

Τα επιμέρους προγράμματα που θα ενταχθούν σε κάθε θεματικό πεδίο θα σταθμιστούν και αναλυτικά θα προσδιοριστούν από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το επιστημονικό προσωπικό θα αναλάβει την αξιολόγηση του υφιστάμενου υλικού και όπου κριθεί αναγκαίο, το Ε.Α.Π. θα αναλάβει τη συγγραφή και επικαιροποίηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών υλικών.

Σε επίπεδο Τοπικής Εμβέλειας οι Δήμοι μέσω των αρμόδιων δομών τους και με εργαλεία που θα παρασχεθούν από την Πράξη (Υποέργο 3: Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο), καθώς και με τη γνώση των ευρύτερων αναγκών της περιοχής τους και την πολιτική Τοπικής Ανάπτυξης που εφαρμόζουν, θα προτείνουν με τη βοήθεια των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, που θα διατεθούν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στους Δήμους, ολοκληρωμένα Τοπικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (και με την υποστήριξη επιστημόνων του Υποέργου), τα οποία μετά από σχετική έγκρισή τους από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα εντάσσονται στα παρεχόμενα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και θα υλοποιούνται μαζί με τα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

πηγή www.xenesglosses.eu

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 11 Αύγουστος 2012 08:32