ΟΡΙΟ 20 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 300 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2012 18:53


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  esos.gr

Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 –2013, η οποία αφορά σε παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης, ο μέγιστος δυνατός χρόνος παροχής υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού και δημοσίου υπαλλήλου, που εργάζεται σε φορείς του δημοσίου τομέα

όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 Α΄), ανά είδος έργου, είτε εκπαιδευτικού, είτε επιμορφωτικού, είτε επιστημονικού δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά μήνα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης του.
Τα παραπάνω ορίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας , η οποία αναφέρει και τα εξής:
Η ανά ώρα αμοιβή κάθε εκπαιδευτικού και δημοσίου υπαλλήλου, ανά είδος έργου, εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού δεν δύναται, αντίστοιχα, να υπερβαίνει τα εξής όρια:
Κατηγορία έργου  Κάτοχος  Διδακτορικού Κάτοχος  Μεταπτυχιακού Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ
Επιμορφωτικό                 30                                                 26                            22
Εκπαιδευτικό                      30                                               26                           22
Επιστημονικό                      30                                               26                            22
Ανώτατες αμοιβές ανά ανθρωποώρα απασχόλησης.
Η συνολική μηνιαία αμοιβή εκάστου εκπαιδευτικού ή δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ.
Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από  24−5−2011.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2012 20:38