ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012 07:16Παράβολο 150 € για αναγνώριση προπτυχιακού τίτλου

Τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις αλλά και το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, παρουσιάζει το σημερινό «ΕΘΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ».
Αναγνώριση τίτλου σπουδών με 9 βήματα

 

Οι διαδικασίες για την αναγνώριση προπτυχιακών τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ταλαιπωρούσαν τα παλαιότερα χρόνια χιλιάδες αποφοίτους οι οποίοι ήθελαν να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους, είτε για να μπορέσουν να εγγραφούν σε κάποιο επαγγελματικό επιμελητήριο, να πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, είτε απλά να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία ή να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι χρόνοι που απαιτούνται για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) είναι σαφώς πιο οργανωμένες σε σχέση με το παρελθόν.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για την αναγνώριση προπτυχιακού τίτλου σπουδών χρειάζεται παράβολο ύψους 150 ευρώ, ενώ για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους απαιτείται παράβολο 120 ευρώ.
Αναγνώριση τίτλου σπουδών με 9 βήματα

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΟΑΤΑΠ, η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που κατατίθενται ανά ειδικότητα, το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο και να φτάσει ακόμη και τους έξι μήνες. Ωστόσο, η ενημέρωση για τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την πορεία και την κατάληξη της αίτησης είναι συνεχής.

Συγκεκριμένα, ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ με sms ή e-mail.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται μάλιστα στην On-line πορεία της ιστοσελίδας του ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) με τον χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Σε περίπτωση που το άτομο το οποίο έχει καταθέσει την αίτηση αναγνώρισης τίτλου δεν μπορεί να παραλάβει το ίδιο την πράξη αναγνώρισης, μπορεί να το κάνει άλλος, με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

Από τον ΔΟΑΤΑΠ επισημαίνεται ότι εάν οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί σε περισσότερα του ενός ιδρύματα, απαιτούνται δικαιολογητικά για όλα τα ιδρύματα.

Υπενθυμίζουμε, δε, ότι ο Ν. 3328/2005 για τη διαδικασία αναγνώρισης προβλέπει ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε

Για την αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πρέπει να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας).

2. Παράβολο 150,00 € για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος .

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και
ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη.

5. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών, συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει εκδοθεί (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα). Η βεβαίωση θα αναφέρει ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης.

6. Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός. Ο Τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE).

7. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης (εκτός αν είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα).

8. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.

9. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012 07:21