ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA - ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2012 19:25

Τι είναι το Πρόγραμμα PISA-Ποια ελληνικά σχολεία συμμετέχουν στην έρευνα- Τι πρέπει να ξέρουν μαθητές και εκπαιδευτικοί
esos.gr 
 
Στη χώρα μας η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 7 Μαρτίου 2012 έως και 6 Απριλίου 2012 και θα συμμετάσχουν 217 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια. Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.

Τα γνωστικά πεδία που εξετάζονται είναι τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και η Κατανόηση Κειμένου.
Στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του συνημμένου πίνακα θα  αποσταλεί από το ΚΕΕ επιστολή με την οποία θα ζητείται να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τους δεκαπεντάχρονους μαθητές/τριες.

H ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΕΔΩ


Τι είναι το Πρόγραμμα PISA;
Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είναι μία διεθνής έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 2000. Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και εξετάζει τρία γνωστικά αντικείμενα: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, καθώς και τις δεξιότητες των μαθητών στην Λύση Προβλήματος. Σε κάθε κύκλο του Προγράμματος ορίζεται ένα υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται σεμικρότερη έκταση.

Τι είναι το Πρόγραμμα PISA;
Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είναι μία διεθνής έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 2000. Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και εξετάζει τρία γνωστικά αντικείμενα: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, καθώς και τις δεξιότητες των μαθητών στην Λύση Προβλήματος. Σε κάθε κύκλο του Προγράμματος ορίζεται ένα υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται σεμικρότερη έκταση.
Πόσες χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα PISA;
Στο PISA 2012 συμμετέχουν 67 χώρες.
Ποιος συντονίζει το Πρόγραμμα PISA;
Το Πρόγραμμα PISA επιβλέπεται και συντονίζεται από τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ και το PISA Governing Board, στο οποίο εκπροσωπούνται οι συμμετέχουσες χώρες. Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται από Διεθνή Κοινοπραξία οργανισμών, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της έρευνας, ακολουθώντας αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και ποιοτικούς ελέγχους. Επιπλέον, σε κάθε χώρα ορίζεται ένα συντονιστικό Εθνικό Κέντρο PISA.
Τι αξιολογεί το Πρόγραμμα PISA;
Το PISA αξιολογεί την ικανότητα Κατανόησης Κειμένου και τον εγγραμματισμό των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, εξετάζοντας πόσο καλά μπορούν να εφαρμόσουν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σχολείο σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η έρευνα δεν εξετάζει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη.
Ποιοι συμμετέχουν στην έρευνα;
Στην έρευνα συμμετέχουν 15χρονοι μαθητές, δηλαδή μαθητές που βρίσκονται κοντά στην ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το αποκλειστικό κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι η ηλικία και όχι η τάξη στην οποία φοιτούν. Για το PISA 2012, το δείγμα της έρευνας θα επιλεγεί από μαθητές που έχουν γεννηθεί το 1996.
Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών;
Η αξιολόγηση του Προγράμματος PISA διακρίνεται σε Γραπτή Αξιολόγηση και Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Με τα βιβλιάρια της Γραπτής Αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, εξετάζονται η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες. Οι δεξιότητες Λύσης Προβλήματος εξετάζονται με την Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Ποιες άλλες πληροφορίες συλλέγει το Πρόγραμμα PISA;
Με το Ερωτηματολόγιο Μαθητή συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν στον ίδιο τον μαθητή, την οικογένειά του, αλλά και τη στάση του απέναντι στη μάθηση και το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται για τη συσχέτιση της επίδοσης των μαθητών με ατομικά ή οικογενειακά χαρακτηριστικά ή με άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. φύλο, μετανάστευση, μορφωτικό επί¬πεδο των γονέων, περιβάλλον του σχολείου κ.ά.).
Με το Ερωτηματολόγιο Σχολείου, το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, αντλούνται πληροφορίες σε σχέση με το μέγεθος και τον τύπο του σχολείου, την πολιτική υποδοχής και κατάταξης των μαθητών του, τη διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων κ.ά. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται στο στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, επιτρέποντας συσχετίσεις με τις επιδόσεις των μαθητών.
Από ποιους ορίζονται οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο εξεταστικό δοκίμιο;
Οι ερωτήσεις των εξεταστικών δοκιμίων επιλέγονται από το σύνολο των ερωτήσεων που καλούνται οι συμμετέχουσες χώρες να προτείνουν και των ερωτήσεων που προτείνουν τα αρμόδια μέλη της Διεθνούς Κοινοπραξίας υλοποίησης του Προγράμματος. Οι ερωτήσεις ελέγχονται προσεκτικά, τόσο από τη Διεθνή Κοινοπραξία όσο και από τις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να αποκλεισθούν προκαταλήψεις πολιτισμικού χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται μόνο ερωτήσεις που εγκρίνονται ομόφωνα. Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Φάσης της έρευνας, πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν και αν προκύψει ότι συγκεκριμένες ερωτήσεις είναι πολύ εύκολες ή πολύ δύσκολες για κάποιες χώρες, τότε οι ερωτήσεις αυτές αφαιρούνται από τα τελικά δοκίμια αξιολόγησης σε όλες τις χώρες.
Πώς επιλέγονται τα σχολεία που θα συμμετάσχουν;
Υπεύθυνος για την επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα είναι ξένος ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στη Διεθνή Κοινοπραξία του Προγράμματος PISA. Η επιλογή γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού, στη βάση αυστηρών κριτηρίων που ισχύουν για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Το σχολείο μου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συμμετάσχει στην έρευνα;
Τα δημόσια σχολεία, εφόσον επιλεγούν να είναι στο δείγμα της έρευνας, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή. Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν, αν το επιθυμούν, να μη συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
Πώς επιλέγονται οι μαθητές που θα συμμετάσχουν;
Το δείγμα των μαθητών που συμμετέχουν στην έρευνα επιλέγεται από το σύνολο των επιλέξιμων μαθητών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, από ξένο ερευνητικό οργανισμό της Διεθνούς Κοινοπραξίας υλοποίησης του Προγράμματος.
Πόσοι μαθητές, από κάθε σχολείο, συμμετέχουν στην έρευνα;
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που επιλέγονται για να συμμετάσχουν στην έρευνα, ανά σχολείο, είναι 80, έστω και αν στο σχολείο υπάρχουν περισσότεροι επιλέξιμοι μαθητές (δηλ. μαθητές που γεννήθηκαν το 1996). Στις περιπτώσεις σχολείων όπου ο αριθμός των επιλέξιμων μαθητών είναι μικρότερος από 80, τότε συμμετέχουν στην έρευνα όλοι οι επιλέξιμοι μαθητές του σχολείου.
Για την Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, ο μέγιστος αριθμός μαθητών είναι 35, από αυτούς που θα έχουν ήδη παρακαθίσει στη Γραπτή Αξιολόγηση.
Μπορούν κάποιοι μαθητές να εξαιρεθούν από την εξέταση;
Υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης ενός πολύ μικρού αριθμού μαθητών, μόνο σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να παρακαθίσουν στην εξέταση (για παράδειγμα, λόγω κάποιας σωματικής ή νοητικής αναπηρίας). Η δυνατότητα εξαίρεσης των περιπτώσεων αυτών θα πρέπει να εξετάζεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο PISA 2012.
Ποια ύλη εξετάζει το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης;
Το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης δεν εξετάζει συγκεκριμένη ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος. Στα πλαίσια της διερεύνησης του μαθηματικού και επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών και της ικανότητάς τους στην κατανόηση κειμένου, το δοκίμιο εξετάζει τη γενικότερη ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο σχολείο σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Ποια ύλη εξετάζει το δοκίμιο Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;
Το δοκίμιο Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή δεν εξετάζει συγκεκριμένη ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος. Εξετάζει τη γενικότερη ικανότητα των μαθητών να αξιοποιούν πληροφορίες που τους δίνονται και να επιλύουν προβλήματα που αφορούν καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Χρειάζεται κάποιου είδους προετοιμασία για την εξέταση;
Η εξέταση δεν απαιτεί προετοιμασία σε σχέση με την εκμάθηση συγκεκριμένης ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος. Ωστόσο, καλό είναι οι μαθητές που θα παρακαθίσουν στην εξέταση να έρθουν σε επαφή με δείγματα του αποδεσμευμένου υλικού από προηγούμενες έρευνες PISA, ώστε να εξοικειωθούν με τη μορφή και τον τύπο των ασκήσεων που θα κληθούν να απαντήσουν.
Τα εξεταστικά δοκίμια του Προγράμματος PISA είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό;
Δείγματα αποδεσμευμένου υλικού του PISA, στην Αγγλική γλώσσα, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http://www.pisa.oecd.org/document/31/0,3746,en_32252351_32236191_41942687_1_1_1_1,00.html
Γιατί δεν είναι διαθέσιμο όλο το εξεταστικό υλικό από προηγούμενες έρευνες PISA;
Αρκετές από τις ερωτήσεις των δοκιμίων επαναλαμβάνονται στις έρευνες του PISA και κατά συνέπεια δεν μπορούν να δημοσιευτούν.
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι μαθητές που θα παρακαθίσουν στην εξέταση;
Οι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την εξέταση με σοβαρότητα και να πιστέψουν ότι έχουν τις δυνατότητες για να πετύχουν καλές επιδόσεις. Σημαντικό, επίσης, είναι να συνειδητοποιήσουν ότι η εξέταση δεν απαιτεί οποιασδήποτε μορφής απομνημόνευση συγκεκριμένης ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος αλλά, αντίθετα, όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστούν για την επίλυση μιας άσκησης θα τους δίνονται από το ίδιο το δοκίμιο. Κατά συνέπεια, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η προσεκτική και κριτική ανάγνωση των πληροφοριών και των ζητουμένων της κάθε άσκησης.
Ποιος είναι ο ρόλος του Σχολικού Συντονιστή;
Ο Σχολικός Συντονιστής έχει ως κύριο ρόλο τον συντονισμό του Προγράμματος στο επίπεδο της σχολικής  μονάδας και τη συστηματική επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο PISA 2012, στο οποίο θα καλείται κατά καιρούς να υποβάλλει συγκεκριμένα στοιχεία που ζητούνται από τη Διεθνή Κοινοπραξία. Η ομάδα των Σχολικών Συντονιστών θα τύχει ενδελεχούς ενημέρωσης από το Εθνικό Κέντρο PISA 2012, αναφορικά με το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, ο Σχολικός Συντονιστής θα έχει στη διάθεσή του αναλυτικό οδηγό, με όλες τις διαδικασίες και απαιτήσεις της έρευνας.
Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας;
Για τη συλλογή των δεδομένων γίνεται χρήση: α) δοκιμίου Γραπτής Αξιολόγησης, β) δοκιμίου Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, γ) Ερωτηματολογίου Μαθητή και δ) Ερωτηματολογίου Σχολείου.
Πόση ώρα διαρκεί η χορήγηση των δοκιμίων;
Το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης διαρκεί 2 ώρες και το δοκίμιο Λύσης Προβλήματος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 40 λεπτά.
Πόση ώρα χρειάζεται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων;
Το Ερωτηματολόγιο Μαθητή χορηγείται σε έντυπη μορφή και για τη συμπλήρωσή του διατίθενται 35 λεπτά. Το Ερωτηματολόγιο Σχολείου χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή και απαιτεί γύρω στα 20 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.
Τι περιλαμβάνει η Γραπτή Αξιολόγηση;
Το δοκίμιο Γραπτής Αξιολόγησης περιλαμβάνει ασκήσεις στα τρία γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Κατανόηση Κειμένου και Φυσικές Επιστήμες) σε καταστάσεις από την καθημερινή ζωή. Οι ασκήσεις είναι είτε πολλαπλής επιλογής, είτε ανοικτού τύπου και αναφέρονται σε γραπτά κείμενα, εικόνες, γραφήματα ή πίνακες δεδομένων.
Τι περιλαμβάνει η Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;
Η Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εξετάζει τις ικανότητες των μαθητών στη Λύση Προβλήματος. Τα προβλήματα που καλούνται οι μαθητές να επιλύσουν παρουσιάζονται μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις από την καθημερινή ζωή.
Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται με το Ερωτηματολόγιο Μαθητή;
Το Ερωτηματολόγιο Μαθητή συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στους ίδιους τους μαθητές, στη στάση τους απέναντι στα μαθήματα και το σχολείο και στο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας. Στο στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, οι πληροφορίες αυτές συσχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών και επιτρέπουν την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων.
H χορήγηση των δοκιμίων γίνεται από το προσωπικό του σχολείου;
Όχι. Υπεύθυνο για τη χορήγηση των δοκιμίων, κατά την ημέρα της εξέτασης, θα είναι προσωπικό που θα οριστεί και θα τύχει εκπαίδευσης από το Εθνικό Κέντρο PISA 2012. Το προσωπικό του σχολείου εμπλέκεται στην επιτήρηση της εξέτασης.
Έχει σημασία το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα, ανά σχολείο;
Ναι. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσοστό των επιλεγμένων μαθητών που τελικά θα συμμετάσχουν στην έρευνα, είναι κάτω από 80%, κινδυνεύει η χώρα να αποκλειστεί από τη συμπερίληψή της στα τελικά αποτελέσματα του Προγράμματος. Επιπλέον, αν το ποσοστό συμμετοχής των επιλεγμένων μαθητών ενός σχολείου είναι κάτω από 50%, το σχολείο θα θεωρηθεί ως μη συμμετέχον.
Τι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Πρόγραμμα PISA;
Τα αποτελέσματα του PISA περιλαμβάνουν τις επιδόσεις των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται, καθώς και πληροφορίες για τους ίδιους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία της κάθε χώρας. Πέρα από την τελική κατάταξη των χωρών, τα αποτελέσματα δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν, ως προς τις επιδόσεις των μαθητών τους στο Πρόγραμμα PISA και ως προς το μαθησιακό τους περιβάλλον. Διαμορφώνονται, επίσης, δείκτες με τους οποίους μπορούν να τύχουν παρακολούθησης, μακροχρόνια, οι τάσεις στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.
Πώς διορθώνονται τα δοκίμια;
Τα δοκίμια διορθώνονται από ειδική ομάδα διορθωτών, οι οποίοι ορίζονται και εκπαιδεύονται από το Εθνικό Κέντρο PISA 2012, στη βάση οδηγιών και προδιαγραφών που θέτει η Διεθνής Κοινοπραξία υλοποίησης του Προγράμματος.
Από ποιους γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων;
Η ανάλυση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται από τη Διεθνή Κοινοπραξία υλοποίησης του Προγράμματος. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάθε χώρα μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, ανάλογα με τα επιμέρους θέματα τα οποία επιθυμεί να εξετάσει.
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος δίνονται στη δημοσιότητα;
Ναι. Μετά από κάθε τριετή κύκλο του Προγράμματος, δημοσιεύονται εκθέσεις που περιλαμβάνουν τα δεδομένα από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, νοουμένου ότι ο αριθμός των σχολείων και μαθητών που συμμετέχουν, από την κάθε χώρα, ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει ο ΟΟΣΑ.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης κοινοποιούνται στους μαθητές;
Όχι. Τα αποτελέσματα δεν κοινοποιούνται στους μαθητές και κατά συνέπεια δεν πληροφορούνται για το πόσο καλή ήταν η επίδοσή τους στην εξέταση.
Τα αποτελέσματα  για το κάθε σχολείο δίνονται στη δημοσιότητα;
Όχι. Τα αποτελέσματα που δίνονται στη δημοσιότητα δεν αφορούν στο επίπεδο των σχολικών μονάδων, αφού στόχος δεν είναι η κατάταξη των σχολείων σε κάθε χώρα. Τα σχολεία μπορούν, ωστόσο, να πληροφορηθούν για την επίδοσή τους, σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας τους.
Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα του PISA 2012 θα δημοσιοποιηθούν στα τέλη του 2013.
Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα του Προγράμματος PISA;
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών αρχών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίες και έχουν τον τελικό λόγο σε σχέση με το πώς θα αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και αν θα υιοθετήσουν συστάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής ή καλές πρακτικές από πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα.
Πώς γίνεται η κατάταξη των χωρών που συμμετέχουν στο PISA;
Η κατάταξη των χωρών γίνεται στη βάση του μέσου όρου της επίδοσης κάθε χώρας, ξεχωριστά για κάθε γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται.
Το Πρόγραμμα PISA καθορίζει στις συμμετέχουσες χώρες συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές ή τρόπους διοίκησης των σχολείων;
Το Πρόγραμμα PISA δεν επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε κύκλου προβαίνει σε συστάσεις, οι οποίες μπορεί να αναφέρονται σε κάποιες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν όλες τις συμμετέχουσες χώρες ή σε θέματα πολιτικής για συγκεκριμένες χώρες. Η υιοθέτηση των πολιτικών ή δράσεων που προτείνονται, εναπόκειται στις εκπαιδευτικές αρχές της κάθε χώρας.
Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που αποκόμισαν οφέλη στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, λόγω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα PISA;
Ναι. Αρκετές χώρες προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και στην υιοθέτηση πετυχημένων πρακτικών άλλων χωρών, μετά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα PISA. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων χωρών παρουσιάζονται στην έκδοση του ΟΟΣΑ: ‘Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States’, η οποία είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα:
http://www.oecd.org/document/13/0,3746,en_2649_35845621_46538637_1_1_1_1,00.html
Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις που αναφέρονται σε αποτελέσματα ή άλλες παραμέτρους του Προγράμματος PISA;
Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εκδόσεων από προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος PISA, οι οποίες περιλαμβάνουν, εκτός από τα αποτελέσματα, τεχνικές εκθέσεις, συστάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, μελέτες περιπτώσεων χωρών κ.ά. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236130_1_1_1_1_1,00.html
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα;
Η ιστοσελίδα http://www.pisa.oecd.org  προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA.