Διαγωνισμός εισαγωγής σπουδαστών στις σχολές ξεναγών του ΟΤΕΚ (2012-2015) Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 11 Αύγουστος 2012 08:13

Η φοίτηση στις Σχολές Ξεναγών διαρκεί 2,5 χρόνια και παρέχεται δωρεάν

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μέχρι πενήντα (50) σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2015, ως εξής:
- Σχολή Ξεναγών Αθηνών 25 σπουδαστές
- Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης 25 σπουδαστές.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι εξής:
α) Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής, απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διά βίου Μάθησης.
β) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας και οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101, 2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672.
γ) Οι παραπάνω πρέπει να είναι υγιείς πνευματικά και σωματικά, και αρτιμελείς σε βαθμό που να μην επηρεάζεται η άσκηση του επαγγέλματος.
δ) Οι απόφοιτοι των τοπικών Σχολών του ΕΟΤ, και μέχρι του ποσοστού του 10% του συνόλου σπουδαστών ανά εκπαιδευτήριο, εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και εγγράφονται στη Σχολή. Οι παραπάνω απαλλάσσονται από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποιούνται στην περιοχή που ισχύει η τοπική τους άδεια. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, γίνεται με βάση το βαθμό αποφοίτησής τους.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, στις παρακάτω διευθύνσεις:
- Για τη Σχολή Ξεναγών Αθηνών: Μεγάλου Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών, Τ.Κ. 104 35, Μεταξουργείο
- Για τη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11, Τ.Κ. 54641

Οι υποψήφιοι με την αίτηση, που προμηθεύονται από τις κατά τόπους Σχολές Ξεναγών ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr (εκτυπώνοντας το έντυπο), πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας Διαβατήριο σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
  • Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
  • Οι αλλοδαποί ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.λπ.

  • Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον απαιτούνται:

  • Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής και μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Παιδείας Ομογένειας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης – ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
  • Προκειμένου για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας της επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
  • Προκειμένου για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

Για την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας απαιτείται:
1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στην/στις ξένη/νες γλώσσα/ες.
2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. παράρτημα ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ).
3.Για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, βεβαίωση για την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, ως αναφέρεται ανωτέρω για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αρ.8, συνταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που χορηγείται από τις κατά τόπους Σχολές, καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης, καθώς και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης από τις παραπάνω διευθύνσεις των Σχολών Ξεναγών. Είναι, επίσης, δυνατή η εκτύπωση των δύο αυτών εντύπων από τον δικτυακό τόπο του ΟΤΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προτίμηση και για πέραν της μίας σχολής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση και η σειρά προτίμησης των σχολών.

Η φοίτηση στις Σχολές Ξεναγών είναι καθημερινή, συνεχής, υποχρεωτική και πρωινή για όλες τις σχολές. Διαρκεί πέντε εξάμηνα (2,5 έτη), παρέχεται δωρεάν και οδηγεί στην λήψη διπλώματος που επιτρέπει την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας (επαγγελματικής άδειας) ξεναγού.

ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ 2012-15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

traveldailynews.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 11 Αύγουστος 2012 08:59