Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και του Έργου των Εκπαιδευτικών Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2012 21:04

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού με τελικό σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αξιοποιεί την εμπειρία των παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, διαδικασία που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες (χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ).

Ήδη έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Eπιτροπή Eιδικών για τη διατύπωση βασικών αρχών και συγκεκριμένου πλαισίου για την αξιολόγηση.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πιστεύει ότι, για τη θεσμοθέτηση του καλύτερου δυνατού πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο οι γνώμες όσο και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Γι΄ αυτόν τον λόγο καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να καταθέσει τις απόψεις της και να συνεισφέρει ενεργά, απαντώντας σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

Επισημαίνεται ότι:

  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.
  • Προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, είναι αναγκαίο να απαντηθούν οι ερωτήσεις στο σύνολό τους.
  • Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση http://evaluation.minedu.gov.gr και συνοδεύεται από σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή και την αποστολή του.
  • Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκινά την Τρίτη, 02.10.2012, ώρα 00.00 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 09.10.2012, ώρα 23.59.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε

 

………………………………………………………………………………..

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

esos.gr

 Την ευθύνη της συστηματικής περιοδικής επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς και για όσους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς κρίνεται αναγκαίο, ζητούν να αναλάβουν οι σχολικοί Σύμβουλοι με σημερινή ανακοίνωση τα Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων, ο πρόεδρος της οποίας -καθώς και ένα μέλος του ΔΣ-είναι μέλος της Επιτροπής του υπουργείου Παιδείας που θα συντάξει το Προεδρικό Διάταγμα , βάσει του οποίου θα αξιολογηθούν οι καθηγητές και δάσκαλοι.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προτείνουν επίσης «να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του αξιολογούμενου σε περίπτωση που θεωρεί ότι η αξιολογική έκθεση τον αδικεί και γι’αυτό απαιτείται η θέσπιση οργάνων εκδίκασης ενστάσεων των αξιολογούμενων.Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΠΕΣΣ , έχει ως εξής:

 

Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΑΙΘΠΑ έχει συγκροτήσει επιτροπή για την επεξεργασία και τη διαμόρφωση πρότασης σχετικά με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Στην επιτροπή αυτή η ΠΕΣΣ δεν συμμετέχει θεσμικά.

Η ΠΕΣΣ είναι επί της αρχής υπέρ της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Θεωρεί όμως ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι του θέματος που πρέπει να διευκρινισθούν, δεδομένης της επί 30 και πλέον έτη ανυπαρξίας αξιολογικού συστήματος καθώς και κουλτούρας αξιολόγησης.

Η ΠΕΣΣ πιστεύει ότι οι όποιοι σχεδιασμοί πρέπει να στηρίζονται σε ένα πλαίσιο αρχών και στη κατεύθυνση αυτή ένα βασικό πλαίσιο που θέτει προς συζήτηση είναι:

Πλαίσιο αρχών
1. Γενικές Αρχές

Το εκπαιδευτικό έργο χαρακτηρίζεται από διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και γι’αυτό απαιτείται ειδικό πλαίσιο αξιολόγησης.

Ειδικότερα:

• Η Αξιολόγηση πρέπει να έχει σκοπό τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
• Η αξιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος όπως π.χ.: Σχολική Μονάδα, Προγράμματα Σπουδών, Διδακτικά πακέτα, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτική πολιτική, πόροι, επιμόρφωση αλλά και να λαμβάνει υπόψη της τις οποιεσδήποτε γεωγραφικές, ή κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Απαραίτητο επίσης κρίνεται να υπάρξει σύστημα Μετα‐αξιολόγησης, δηλαδή να αξιολογείται και το σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί ώστε να βελτιώνεται στην πορεία.
• Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, ούτε να συνδέεται με απολύσεις.
• Η αξιολόγηση οφείλει να είναι έγκυρη, αξιόπιστη, δίκαιη και αντικειμενική.
• Οι αξιολογητές θα πρέπει να είναι ιεραρχικά ανώτεροι των αξιολογούμενων.
• Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη μέσα από συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια. Αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης η αναγκαιότητα ποσοτικής ή/και περιγραφικής αποτίμησης.
• Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων στον αξιολογούμενο.
• Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την επιμόρφωση μέσω δύο
αξόνων.
α. Τη συστηματική περιοδική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς
β. Τη στοχευμένη επιμόρφωση για όσους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς
κρίνεται αναγκαίο.

Η ευθύνη των προγραμμάτων αυτών πρέπει να ανατίθεται σε σχολικό σύμβουλο ή σχολικούς συμβούλους, αφού η επιμόρφωση αποτελεί τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου, βάσει του ισχύοντος καθηκοντολογίου.
• Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του αξιολογούμενου σε περίπτωση που θεωρεί ότι η αξιολογική έκθεση τον αδικεί και γι’αυτό απαιτείται η θέσπιση οργάνων εκδίκασης ενστάσεων των αξιολογούμενων.

2. Βασικά προαπαιτούμενα ζητήματα.

• Για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης θα πρέπει να διασφαλίζονται διακριτές διαδικασίες μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, ώστε να μη προκύπτουν μεταξύ τους αντικρουόμενοι υπηρεσιακοί στόχοι.
• Πριν την έναρξη της εφαρμογής της αξιολόγησης απαιτείται εύλογο χρονικό
διάστημα στο οποίο:
α. Θα υπάρξει ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο εφαρμογής του αξιολογικού συστήματος.
β. Θα επιμορφωθούν οι αξιολογητές για τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης.

• Η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να υπόκειται σε ποσοστώσεις διότι εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί επιμέρους κλάδοι με ιδιομορφίες.

Η ΠΕΣΣ θεωρεί ότι για ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως αυτό της αξιολόγησης, δεν πρέπει να υπάρξουν αιφνιδιασμοί και θα τοποθετηθεί σε ειδικότερα ζητήματα όταν το ΥΠΑΙΘΠΑ δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες θέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την οριστικοποίηση των αποφάσεων για την αξιολόγηση, κρίνουμε απαραίτητη την διαβούλευση και τη συναίνεση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, καθώς και της ΠΕΣΣ.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πρεμιέρα για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Τις απόψεις τους σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης θα κληθούν να καταθέσουν μέσω Διαδικτύου δάσκαλοι και καθηγητές. Εντός του Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το πόρισμα της Επιτροπής

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιοποιήσει η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που θα ξεκινήσει άμεσα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, δάσκαλοι και καθηγητές θα κληθούν να καταθέσουν το επόμενο διάστημα τις απόψεις τους μέσω Διαδικτύου σχετικά με την αξιολόγηση αλλά και τα κριτήρια που θα θεσπιστούν.

Αναφορικά με το έργο της επιτροπής που έχει συσταθεί και ηγείται ο Ηλίας Ματσαγγούρας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πρέπει εντός του Οκτωβρίου να έχει ολοκληρώσει το πόρισμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών.

Επίσης τα μέλη της επιτροπής θα μελετήσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τις προτάσεις που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα σε υπηρεσιακό επίπεδο σε θέματα αξιολόγησης και θα εξετάσουν τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης.

Ακόμη, έχουν επωμιστεί με την ευθύνη της διαμόρφωσης ερωτηματολογίου που θα απευθύνεται προς την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ η επιτροπή θα συντάξει και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού.

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή τους στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους. Φοβούνται ότι η αξιολόγηση θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και εκτιμούν ότι ενδεχομένως συνδεθεί με απολύσεις δασκάλων και καθηγητών.

Από την πλευρά του υπουργείου, ωστόσο, έχει ξεκαθαριστεί πως πίσω από την αξιολόγηση δεν κρύβονται ούτε απολύσεις, ούτε τιμωρίες. Μάλιστα, ο υπ. Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, είχε αφήσει να εννοηθεί πρόσφατα ότι όσοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται θετικά, θα μπορούν να επιβραβεύονται ακόμη και με μισθολογικό ή βαθμολογικό bonus.

Πάντως, πέρα από την επιβράβευση που θα δίνεται σε όσους αξιολογούνται θετικά, το υπουργείο Παιδείας θα βοηθά με διάφορους τρόπους, όπως σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα, εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κρίνονται αρνητικά στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Σε γενικές γραμμές, τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που θα ληφθούν υπόψη είναι τα εξής:

Η απόδοση στο διδακτικό έργο
Ο σχεδιασμός του διδακτικού έργου
Αν καλύφθηκαν οι στόχοι του προγράμματος σπουδών
Αν επελέγησαν οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας
Εάν αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός πρωτοβουλίες που βοηθούν στην πρόοδο των μαθητών.

infomathisi.gr